Wydatki budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki budżetowe - strona 1 Wydatki budżetowe - strona 2

Fragment notatki:

Wydatki budżetowe dzielą się na:
dotacje i subwencje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące jednostek budżetowych
wydatki majątkowe
wydatki na obsługę długu SP
wpłaty środków własnych UE
Dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania: podmiot ją otrzymujący musi ją wydać zgodnie z wolą podmiotu udzielającego. W wypadku naruszenia wytycznych konieczny jest zwrot. Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań np. zleconych samorządom terytorialnym, organizacjom samorządowym, kosztów realizacji inwestycji. Dotacje podmiotowe służą dofinansowaniu działalności ustawowo określonych podmiotów. Dotacje przedmiotowe polegają na przyznaniu dopłaty do konkretnego towaru bądź usługi (np. paliwa rolniczego, podręczników). Specyficzny typ dotacji stanowią dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, z tym że kredyt musi być przeznaczony na określony cel. Występują także dotacje na tzw. pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Subwencje charakteryzują się zaś swobodą dysponowania otrzymanymi środkami przez podmiot otrzymujący.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki kierowane na podstawie odrębnych tytułów prawnych do osób fizycznych, nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę (np. zasiłki społeczne)
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczane od nich, zakupy towarów i usług, koszty utrzymania itp. oraz koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem fundacji i stowarzyszeń.
Wydatki majątkowe obejmują wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz niektóre dotacje celowe na inwestycje.
Wydatki na obsługę długu SP są m.in. wydatki na oprocentowanie i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek, wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji itp.
Wpłaty środków własnych UE są określane w budżecie Unii.
Odrębną jeszcze kategorią wydatków są programy wieloletnie, podobne do inwestycji wieloletnich. Mogą być ustanawiane dla realizacji NPR oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Ustawa budżetowa może zawierać limit wydatków na realizację całości takiego planu.
Nadwyżka budżetowa to dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu, niedobór zaś to ujemna różnica. Mogą pojawić się jako efekt planowania bądź już w trakcie realizacji planu ich nie zakładającego. Dozwolone jest uchwalanie budżetu zakładającego zarówno niedobór jak i nadwyżkę. Jednak niedobór musi zostać pokryty, ustawa dopuszcza następujące źródła pokrycia niedoboru:


(…)

… są to planowane wydatki na nieprzewidziane cele. Jej wysokość nie może przekraczać 0,2 % wydatków budżetu. Dysponuje nimi Rada Ministrów.
Rezerwy celowe mogą być tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej w momencie uchwalania jest niemożliwy. Mogą być tworzone na realizacje wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz programów i projektów realizowanych z udziałem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz