Wycena w rolnictwie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena w rolnictwie - wykład - strona 1 Wycena w rolnictwie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wycena w rolnictwie
Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu określonych warunków
strony uczestniczące w transakcji są od siebie niezależne, nie mają przymusu zawarcia umowy
upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku wartość odtworzenia nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia
Metody wyceniania nieruchomości
Podejście porównawcze
W tym podejściu ustalenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości polega na pomnożeniu skorygowanej ceny jednostkowej przez liczbę jednostek powierzchni nieruchomości wycenianej.
Ustalenie ceny jednostkowej polega na wyliczeniu jej poprzez porównanie nieruchomości wycenianej z podobnymi nieruchomościami, które podlegały ostatnio transakcjom na rynku. Stosuję się wtedy metodę porównania parami Do porównania stosuje się najczęściej atrybut, które mają duży udział w kształtowaniu ceny nieruchomości np. lokalizacja, wyposażenie w kanalizację energię, wielkość działki itp.
Podejście dochodowe
Wartość rynkowa określana jest poprzez dochód który wyceniana nieruchomość przynosi lub może przynieść.
W podejściu dochodowym stosuje się dwie metody przetwarzania dochodu w wartość rynkową nieruchomości
metodę inwestycyjną (nieruchomość stanowi lokatę)
metodę zysków
W obu metodach mogą być stosowane techniki:
kapitalizacji
dyskontowania
Podejście kosztowe:
Stosowane jest gdy wymagają tego przepisy szczególne (np. zawieranie polisy ubezpieczeniowej, odszkodowanie)
Podejście kosztowe określa wartość bieżącą (Wb) Wb = Wo - Wz
Wo - stanowi wartość jaką miałby wyceniany obiekt gdyby był nowy
Wz - wartość zużycia nieruchomosci
W podejściu kosztowym stosuje się następujące metody :
kosztów odtworzenia
kosztów zastąpienia
kosztów likwidacji
Podejście mieszane
Metody i techniki stosowane w tym podejściu mogą być kombinacją metod stosowanych w podejściu porównawczym, dochodowym i kosztowym.
W podejściu mieszanym stosuje się następujące metody:
pozostałościową (stosuje się przy sporządzaniu projektów inwestycyjnych np. przebudowa, zabudowa, odnowienie, adaptacja)
stawek szacunkowych Wycenianie składników przedsiębiorstwa
Wycena budynków
Może być wykonywana w podejściu kosztowym lub podmiotowym, różnymi metodami wg:


(…)

… materiałów rozbiórkowych pomniejszona o koszty rozbiórki)
Przy wycenie budynków pod uwagę bierze się zużycie techniczne i funkcjonalne
Wycenia maszyn i pojazdów Aktualną wartość określić można np. metodą odtworzeniową. Polega to na pomniejszeniu obowiązującej (w momencie wyceny) ustalonej ceny nowej maszyny lub pojazdu o wartość wynikającą ze stopnia jego zużycia.
Wartość aktualna maszyny jest zawsze wyższa niż cena jaką otrzymałoby się sprzedając ją na złom (cenę należy pomniejszyć o koszty złomowania) Wycena inwentarza żywego
Inwentarz wycenia się wg cen rynkowych. Aby dokonać wyceny inwentarza należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację z podziałem na gatunki, zwierząt, kierunki ich użytkowania.
W obrębie gatunku należy wyszczególnić: zwięrzeta hodowlane, uzytkowe i rzeźne.
Przy wycenie inwentarza przyjmuje się ceny oferowane przez skupy w dniu wyceny lub przyjmuje się ceny z transakcji wolnorynkowych (ogłaszane przez GUS)
Wycena gruntów
Grunty można wycenić:
metodą stawek szacunkowych
metodą waloryzacji cech użytkowych
stosując podejście porównawcze
wg przeciętnych cen rynkowych
podejściem dochodowym

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz