Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego - strona 1 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego - strona 2 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i handlowego - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcia związane z prawem cywilnym Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi - w danej sprawie podmiotami prawa.
Klauzula generalna to przepis prawny, który przez użycie ogólnych pojęć, podlegających ocenie organu stosującego prawo, ma na celu osiągnięcie elastyczności w stosunku prawa np. zasady współżycia społecznego.
Stosunek cywilnoprawny to zachodzące między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste, regulowane przez normy prawa cywilnego .
Elementy stosunku cywilnoprawnego:
podmiot (osoby fizyczne i prawne) przedmiot (zachowanie + obiekt) uprawnienia obowiązki
Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
Czynność prawna: sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Podział kodeksu cywilnego
K.c. dzieli się na cztery księgi:
zagadnienia ogólne,
własność i inne prawa rzeczowe,
zobowiązania,
spadki,
Zagadnienia ogólne:
Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Prawo cywilne przyjęło zasadę, że ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu ( lex retro non agit). Stosowanie unormowań prawa cywilnego oparte jest na kilku podstawowych zasadach, mianowicie uprawniony nie może czynić ze swojego prawa użytku, który by był:
- sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa,
- z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem chcąc dowieść swojego prawa przed np. sądem strona musi wykazać dowody na poparcie swoich żądań. Pamiętać należy, o tzw. domniemaniu dobrej wiary- art. 7 stanowi że jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.


(…)

… działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Część składowa -  częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności…
… prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi,
 jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią…
… prowadzą rokowania w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem rokowań. ZOBOWIĄZANIA - ZAGADNIENIA WYBRANE.
- obowiązują Państwa zagadnienia ogólne dotyczące zobowiązań, oraz przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych. Odpowiedzialność…
… wejść do majątku poszkodowanego, ale nie weszło. Szkoda polega np. na tym, że nie osiągnąłem zysku ze sprzedaży towaru który miałem otrzymać.
Utracone korzyści to - lucrum cessans. Art. 361§1 k.c. - Sprawca odpowiada za normalne następstwa czynu, który wywołał szkodę.
Kodeks spółek handlowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obok spółki akcyjnej należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz