Spółka jawana-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka jawana-opracowanie - strona 1 Spółka jawana-opracowanie - strona 2 Spółka jawana-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA JAWNA
Definicja i istota.
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową ( art. 22. ust. 1. k.s.h.).
Jest ona przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka jawna ma ( zgodnie z art. 22 k.s.h.):
zdolność prawną,
zdolność do czynności prawnych,
zdolność sądową,
wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe od wspólników,
może nabywać prawa,
zaciągać zobowiązania,
może pozywać i być pozywaną,
działa pod własną firmą
Spółka jawna mimo podmiotowości prawnej nie jest osobą prawną.
Wykluczone jest funkcjonowanie spółki jawnej bez prowadzenia przedsiębiorstwa ( np. tworzenie jej do jednorazowej transakcji).
Przedsiębiorstwo w definicji spółki jawnej zostało użyte w znaczeniu funkcjonalnym i oznacza działalność gospodarczą, która musi mieć cel zarobkowy, jako że osiągnięty zysk zostaje przeznaczony do podziału między wspólników.
Spółkę jawną należy traktować odrębnie od wspólników.
Ustawodawca dopuszcza używanie w obrocie skrótu „sp. j.”
Definicje spółki jawnej w niektórych państwach europejskich:
Włochy: Za spółkę we wspólnym imieniu ( odpowiednik spółki jawnej) uważa się każde kolektywnie prowadzone przedsiębiorstwo, które nie jest ukonstytuowane jako inny typ. Za ten rodzaj spółki uznano też po wprowadzeniu nowego kodeksu poprzednio istniejące spółki cywilne. Jedynym elementem konstytuującym ustawowe pojęcie spółki we wspólnym imieniu staje się solidarna i nieograniczona osobista odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania spółki. Jej ewentualne modyfikacje w umowie spółki nie są skuteczne wobec osób trzecich. Francja: Odpowiednikiem spółki jawnej jest spółka we wspólnym imieniu ( SNC). Spółka jawna jest spółką osobową i musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikami nie mogą być osoby prawne i niektóre osoby fizyczne ( np. tworzące wolne zawody). Warunki utworzenia tej spółki są takie same, jak w przypadku wszystkich spółek handlowych, tzn. musi być wpisana do rejestru podmiotów gospodarczych.
Niemcy: Spółka jawna ( OHG) to specjalny typ spółki cywilnej. Celem jest w tym wypadku prowadzenie działalności handlowej pod wspólnym szyldem ( zarejestrowanym w rejestrze handlowym), przy nieograniczonej odpowiedzialności wspólników względem wierzycieli.
Utworzenie spółki jawnej.
Zgodnie z art. 23. k.s.h. umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.


(…)

… własności rzeczy lub innych praw na rzecz spółki. Niezależnie od wskazanych rodzajów wkładów w odniesieniu do każdego ze wspólników należy w umowie podać ich wartość wyrażoną w walucie polskiej.
Przedmiot działalności spółki, zgodnie z art. 40 ustawy o KRS, powinien być określony wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD).
Do powstania spółki nie wystarczy sama umowa wspólników, potrzebny…
… nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.
Wystąpienie wspólnika.
Wystąpienie wspólnika jest zdarzeniem prawnym powodującym utratę przez wspólnika jego członkowstwa w spółce, przy czym spółka…
…. Natomiast jeśli ten ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący.
Likwidacja spółki jawnej.
Celem postępowania likwidacyjnego jest upłynnienie majątku spółki, co stworzy możliwość spłacenia długów oraz podział ewentualnej nadwyżki między wspólników.
Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz