Wybrane zagadnienia z mikroekonomii.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. - strona 1 Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. - strona 2 Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. - strona 3

Fragment notatki:

II. WYBRANE ZAGADNIENIA MIKROEKONOMII. MODELOWE STRUKTURY RYNKOWE- konkurencja doskonała, -model konkurencji doskonałej, konkurencja niedoskonała, -monopol pełny, konkurencja monopolistyczna, oligopol. MODELE RYNKOWE: konkurencja doskonała (czysta),
konkurencja niedoskonała:
monopol pełny,
konkurencja monopolistyczna,
oligopol.
KONKURENCJA DOSKONAŁA - charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania odbiorców na dany produkt.
Producent działający w konkurencji doskonałej dostosowuje wielkość produkcji w taki sposób, aby przy danej cenie rynkowej i danych kosztach produkcji osiągnąć zysk maksymalny.
Równowaga przeds. związana jest z kształtowaniem się sytuacji gałęzi przemysłu, do której należą wszyscy producenci wytwarzający dany produkt.
MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ opiera się na 4 założeniach: Założenie jednorodności produktu, (produkty producentów są identyczne);
Założenie pełnej mobilności czynników produkcji, (nie istnieją żadne przeszkody wchodzenia i wychodzenia przeds. do i z danej gałęzi produkcji);
Duża liczba sprzedających i kupujących;
Założenie doskonałej infor o rynku, (przyjmujemy, że sprzedający i kupujący posiadają pełną inf. o produkcie i cenie, w danym momencie jak i w przyszłości).
Negatywne cechy konkurencji: Skłonność kapitalistów do wytwarzania coraz więcej w pogoni za zyskiem, chęć zwiększania udziału zysku w cenie towaru. Może nastąpić przewyżka podaży nad efektywnym popytem- popartym pieniądzem. Nadprodukcja względna - jest to przewyżka podaży nad popytem przy istniejących cenach i dochodach. (przy danych cenach i dochodach kryzys nadprodukcji, nadwyżka podaży nad efektywnym popytem- popartym środkami nabywczymi). Podatek - narzędzie redystrybucji dochodów,
W warunkach wolnej konkurencji rola państwa ograniczona jest do minimum, państwo chroni własność, prowadzi politykę pieniężną, spełnia funkcje społecznie. Koszty zewnętrzne - nie związane bezpośrednio z działalnością Konkurencja wewnątrzngałęziowa - odbywa się w tej samej branży, Konkurencja międzygałęziowa - w różnych dziedzinach wytwarzania, jej skutkiem jest porównywanie stóp zysku poszczególnych produkcji. Prowadzi do kształtowania przeciętnej stopy zysku w całej gospodarce.
Konkurencja ma charakter bezosobowy. Przeds. w konkurencji doskonałej: Przychód całkowity (PC)- stanowi wartość sprzedanych produktów przez przeds. PC= Q . P

(…)

…, pod wpływem wzrostu ceny dobra Y)
E = 0 - są to dobra niezależne ( nie wpływają na siebie).
ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU (EDP)- jeżeli rozpatrujemy wpływ zmian dochodów kupujących na rozmiary popytu na dobro X.
% ΔQDx % ΔQDx QDx ΔQDx DP
EDP = ----------- EDP = ------------ = ------------ . ---------
% ΔDPΔ DP ΔDPQDx DP
Elastyczność dochodowa popytu jest:
liczbą dodatnią dla dóbr normalnych, liczbą ujemną…

ED = --------------------------------------------------------------
procentowa zmiana czynnika wpływającego na popyt.
CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU (Ep)- jeśli czynnik wpływający na zmianę rozmiarów popytu na dobro X jest cena dobra X. % ΔQDx
procentowa zmiana wielkości popytu % ΔQDx QDx Δ QDx Px
Ep = ------------------------------------------------ = ------------ Ep…
… - cena końcowa
------------------------------------------
cena początkowa
współczynnik cenowej elastyczności popytu między punktami, tzw. współczynnik elastyczności łukowej, który oblicza się między 2 konkretnymi punktami wg wzoru:
popyt początkowy - popyt końcowy
----------------------------------------------
½ (popyt początkowy + popyt końcowy)
Ep łuk…
… całkowita rośnie w tempie malejącym
poziom
użyteczności
ilość jabłek
KRZYWA OBOJĘTNOŚCI-
Współczesna teoria zachowania się konsumenta opiera się na uporządkowanym systemie preferencji konsumowanych dóbr. Preferencje te są ilustrowane za pomocą krzywej obojętności o różnym możliwym nachyleniu i ograniczeniu analizy do 2 dóbr substytucyjnych.
Krzywa obojętności- przedstawia wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które są dla konsumenta obojętne. Każda z tych kombinacji daje konsumentowi takie samo zadowolenie, (czyli ten sam poziom całkowitej użyteczności).Oznacza to, że dana krzywa obojętności charakteryzuje się stałym poziomem zadowolenia.
ilość dobra Y Krzywa obojętności konsumpcji jabłek i pomarańczy
(pomarańcze) ilość dobra X (jabłka)
A,B,C- ten sam poziom użyteczności bez względu…
… X;
Px- cena dobra X,
Py- cena dobra Y;
DP- dochód pieniężny.
Stosując zasadę ceteris paribus możemy analizować i mierzyć reakcję popytu na zmianę każdego z czynników wpływających na popyt.Wyróżniamy 3 rodzaje elast.:
elastyczność cenową popytu;
elastyczność mieszaną popytu;
elastyczność dochodową popytu.
Ogólna formuła elastyczności popytu ma następującą postać:
procentowa zmiana wielkości popytu…
… elastyczności podaży ma następującą postać:
procentowa zmiana wielkości podaży
ES = --------------------------------------------------------------
procentowa zmiana czynnika wpływającego na podaż.
Stosując klauzulę ceteris paribus możemy stwierdzić, że zależność między ceną a podażą jest jednokierunkowa, tzn. wzrost ceny powoduje wzrost podaży.
ELASTYCZNOŚĆ CENOWA PODAŻY- to stopień reakcji podaży na zmianę…
… = % zmianie ceny.
ED < 1 ED = 0
popyt sztywny (nieelastyczny), popyt doskonale sztywny,
% zmiana popytu < niż nie reaguje na zmianę ceny
% zmiana ceny.
Na rozmiary popytu na dobro X wpływają także zmiany cen innych dóbr, które w stosunku do dobra X mogą być d. substytucyjnymi (dobra, które mogą się zastępować w zaspokojeniu p. np.masło-margaryna), dobrami komplementarnymi (uzupełniają się w zaspokojeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz