Popyt, podaż i rynek, reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek, reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 1 Popyt, podaż i rynek, reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 2

Fragment notatki:

Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 97-124
co to jest rynek? - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają
według kryterium podmiotu obrotu - produktów i usług
według kryterium zasięgu geograficznego - lokalny, światowy itd.
według kryterium zależności od sytuacji rynkowej - sprzedawcy i nabywcy
według kryterium jednorodności - jednorodny, heterogeniczny
w zależności od stopnia wyrównywania się cen
doskonały - rozproszenie po stronie popytu i podaży, brak barier wejścia na rynek, przejrzystość oraz jednorodność dóbr
monopolistyczny - w szczytowym przypadku jeden producent dyktujący ceny, mający wyłączność produkcji i zbytu jakiegoś towaru
popyt i podaż na rynku
popyt
efektywny - ilość danego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
potencjalny - pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi
ze względu na motywację nabywców:
funkcjonalny - wynika z cech jakościowych danego dobra
niefunkcjonalny - użyteczność dobra może się zmieniać w zależności od zachowania innych konsumentów
spekulacyjny - oczekiwanie na zmianę cen w przyszłości
trzy rodzaje zachowań nabywców:
owczy pęd - popyt na dane dobro wzrasta dlatego, że inni je kupują
snobizm - popyt maleje, gdy inni kupują to dobro
efekt veblenowski - popyt na dobra prestiżowe, wzrasta mimo wzrostu cen
popyt a cena - zależność ta jest zależnością odwrotną, wzrost ceny powoduje spadek popytu
efekt substytucyjny zmiany ceny - wzrost ceny danego dobra skłania nabywcę do rezygnacji z dobra relatywnie droższego i zastąpienia go innym dobrem, relatywnie tańszym
efekt dochodowy zmiany ceny - wzrost ceny danego dobra obniża siłę nabywczą konsumenta
popyt nietypowy
1. popyt doskonale nieelastyczny lub sztywny - dobra zaspokajające niezbędne potrzeby i nie mające substytutów
2. popyt doskonale elastyczny - teoretyczna sytuacja rynku doskonałego
3. popyt paradoksalny - nietypowe zachowanie się popytu:
paradoks Veblena - mimo wzrostu cen dóbr prestiżowych popyt na nie rośnie
paradoks Giffena - dobro podrzędne mimo zmiany ceny i obniżenia realnego dochodu nadal jest wybierane przez konsumenta, gdyż pozostaje wciąż relatywnie tańsze
paradoks spekulacyjny - jeśli panuje przekonanie, że cena w przyszłości nadal będzie rosła, o popyt rośnie mimo wzrostu ceny
pozacenowe determinanty popytu:
dochód - jego zmiana może zmienić popyt w sposób przewidywalny lub paradoksalny


(…)

… od względnej zmiany popytu - popyt wysoce elastyczny
|Ecp| = ∞ - popyt doskonale elastyczny
mieszana cenowa elastyczność popytu - reakcja popytu na dobro X na zmianę ceny dobra substytucyjnego lub komplementarnego Y
Ecmp > 0 - dobra substytucyjne
Ecmp = 0 - dobra obojętne wobec siebie
Ecmp| < 0 - dobra komplementarne
dochodowa elastyczność podaży - reakcja popytu na zmianę dochodu
Edp < 0 - dobra podrzędne, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodów
Edp > 0 - dobra normalne, wzrost dochodów powoduje wzrost popytu
Edp < 1 - dobra wyższego rzędu, względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu
Edp > 1 - dobra podstawowe, względna zmiana popytu jest mniejsza od względnej zmiany dochodu
Edp = 0 - popyt sztywny
cenowa elastyczność podaży - reakcja podaży na zmianę ceny
Ecpd = 0 - podaż nie reaguje na zmianę ceny, jest nieelastyczna
Ecpd 0 > < 1 - mała elastyczność podaży
Ecpd > 1 - podaż wysoce elastyczna
Ecpd = ∞ - podaż może przybierać dowolną postać przy danej cenie
dobra normalne i niższego rzędu
dobra normalne - popyt na nie rośnie w miarę wzrostu dochodów nabywców
dobra niższego rzędu - popyt na nie spada w miarę wzr

… produktów powoduje przesunięcie krzywej podaży do góry, a spadek kosztów - w dół - w obu tych przypadkach musi dojść do ukształtowania się nowej ceny równowagi, równoważącej popyt z podażą
cena równowagi rynkowej - gra popytu i podaży to istota mechanizmu rynkowego - w jej trakcie ustala się cena równowagi rynkowej usuwająca z rynku nadmiar produktów lub likwidująca ich niedobór, czyszcząca rynek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz