Popyt, podaż i rynek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż i rynek  - strona 1 Popyt, podaż i rynek  - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 2 i 3 – Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 97-124 • co to jest rynek? – całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają o według kryterium podmiotu obrotu – produktów i usług o według kryterium zasięgu geograficznego – lokalny, światowy itd. o według kryterium zależności od sytuacji rynkowej – sprzedawcy i nabywcy o według kryterium jednorodności – jednorodny, heterogeniczny o w zależności od stopnia wyrównywania się cen  doskonały – rozproszenie po stronie popytu i podaży, brak barier wejścia na rynek, przejrzystość oraz  jednorodność dóbr  monopolistyczny – w szczytowym przypadku jeden producent dyktujący ceny, mający wyłączność  produkcji i zbytu jakiegoś towaru • popyt i podaż na rynku o popyt  efektywny - ilość danego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w  określonym czasie  potencjalny – pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi • ze względu na motywację nabywców: o funkcjonalny – wynika z cech jakościowych danego dobra o niefunkcjonalny – użyteczność dobra może się zmieniać w zależności od  zachowania innych konsumentów o spekulacyjny – oczekiwanie na zmianę cen w przyszłości • trzy rodzaje zachowań nabywców: o owczy pęd – popyt na dane dobro wzrasta dlatego, że inni je kupują o snobizm – popyt maleje, gdy inni kupują to dobro o efekt veblenowski – popyt na dobra prestiżowe, wzrasta mimo wzrostu cen  popyt a cena – zależność ta jest zależnością odwrotną, wzrost ceny powoduje spadek popytu • efekt substytucyjny zmiany ceny – wzrost ceny danego dobra skłania nabywcę do  rezygnacji z dobra relatywnie droższego i zastąpienia go innym dobrem, relatywnie  tańszym • efekt dochodowy zmiany ceny – wzrost ceny danego dobra obniża siłę nabywczą  konsumenta  popyt nietypowy • 1. popyt doskonale nieelastyczny lub sztywny – dobra zaspokajające niezbędne potrzeby  i nie mające substytutów • 2. popyt doskonale elastyczny – teoretyczna sytuacja rynku doskonałego • 3. popyt paradoksalny – nietypowe zachowanie się popytu: o paradoks Veblena – mimo wzrostu cen dóbr prestiżowych popyt na nie rośnie o paradoks Giffena – dobro podrzędne mimo zmiany ceny i obniżenia realnego  dochodu nadal jest wybierane przez konsumenta, gdyż pozostaje wciąż  relatywnie tańsze o paradoks spekulacyjny – jeśli panuje przekonanie, że cena w przyszłości nadal 

(…)Ecmp = 0 – dobra obojętne wobec siebie
 Ecmp| < 0 – dobra komplementarne
dochodowa elastyczność podaży – reakcja popytu na zmianę dochodu

Edp < 0 – dobra podrzędne, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodów

Edp > 0 – dobra normalne, wzrost dochodów powoduje wzrost popytu

Edp < 1 – dobra wyższego rzędu, względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany
dochodu

Edp > 1 – dobra podstawowe, względna zmiana popytu jest mniejsza od względnej zmiany
dochodu

Edp = 0 – popyt sztywny
cenowa elastyczność podaży – reakcja podaży na zmianę ceny

Ecpd
Ecpd
Ecpd
Ecpd
= 0 – podaż nie reaguje na zmianę ceny, jest nieelastyczna
0 > < 1 – mała elastyczność podaży
> 1 – podaż wysoce elastyczna
= ∞ - podaż może przybierać dowolną postać przy danej cenie
dobra normalne i niższego rzędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz