Wybrane problemy ekologii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane problemy ekologii - strona 1 Wybrane problemy ekologii - strona 2 Wybrane problemy ekologii - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane problemy ekologii związane z
postępem technicznym i cywilizacyjnym
Ochrona podstawowych elementów środowiska wpływa w sposób za­sadniczy na jego zasobność i jakość. Sprzyja zachowaniu równowagi biologicznej, która warunkuje rozwój świata roślinnego i zwierzęcego. Na całokształt walorów środowiskowych mają wpływ zjawiska powsta­jące w związku z działalnością człowieka, często niezależnie od jego woli. Są to odpady, hałas i wibracje, promieniowanie, a także naturalne siły przyrody (powodzie, susze, sztormy, huragany, pożary itp.). Ujemny i szkodliwy wpływ tych zjawisk na środowisko jest wynikiem głównie działalności przemysłowej, rozwoju transportu, infrastruktury technicz­nej lub innych zdarzeń spowodowanych przez człowieka lub naturalne siły przyrody.
1. ODPADY
Zgodnie ze stosowaną klasyfikacją dla celów planowania i sprawo­zdawczości przez odpady należy rozumieć powstające w procesach wy­dobywczych, produkcyjnych, hodowlanych, działalności usługowej oraz konsumpcji stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty poużytkowe nie­przydatne bez dodatkowych zabiegów technologicznych do wykorzysta­nia gospodarczego; szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodni­czego. Nie są natomiast traktowane jako odpady kopaliny towarzyszące i nadkład w górnictwie odkrywkowym, ścieki (z wyjątkiem osadów) oraz pyły emitowane do powietrza atmosferycznego. Uogólniając — odpady są to stałe i ciekłe substancje oraz produkty bezużyteczne w pierwotnym procesie produkcji lub konsumpcji, przez które zostały wytworzone.
Ze względu na pochodzenie odpady dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
- odpady przemysłowe,
- odpady komunalne (nazywane powszechnie odpadkami).
Szkodliwość lub uciążliwość odpadów dla środowiska, a przede wszy­stkim dla człowieka, rozpoczyna się już z chwilą ich powstawania i na­sila się równolegle z powiększaniem ich masy. Jest to problem złożony, przede wszystkim z uwagi na różnorodność występujących procesów technologicznych produkcji, decydujących o ilości, rodzaju i właściwo­ściach odpadów. Różny jest zatem stopień ich szkodliwości i uciążliwości w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, takich jak po­wietrze, woda czy gleba.


(…)

….
Spośród różnych rodzajów promieniowania niejonizującego stosun­kowo najlepiej poznano wpływ mikrofal na organizmy żywe. Mianowicie powodują one zaburzenia w układzie nerwowym, w układzie hormonal­nym i krwiotwórczym (jak stwierdzono pole elektromagnetyczne jest między innymi czynnikiem białaczkowo-twórczym).
Promieniowanie niejonizujące stanowi duże zagrożenie zdrowia na stanowiskach pracy szczególnie…
… ładunek elektryczny.
Przy rozpadzie promieniotwórczym, obok promieniowania korpuskularnego (cząstkowego) emitowane jest promieniowanie elektro­magnetyczne — nazywane też promieniowaniem gamma (kwanty γ maja najwyższą energię ze wszystkich rodzajów promieniowań elektromagne­tycznych). W widmie różnorodnych promieniowań elektromagnetycznych z promieniowaniem γ bezpośrednio sąsiaduje promieniowanie X…
… w dużym stopniu zależy od zwiększenia koncentracji tego promieniowania m. in. w materiałach budowlanych, z których wykonuje się budynki mieszkalne. Z przeprowadzonych ba­dań nad oceną dawek promieniowania gamma różnych materiałów bu­dowlanych otrzymano, że wyróżniającymi się materiałami pod wzglę­dem wysokiej aktywności promieniotwórczej były granit, żużel wielko­piecowy i paleniskowy oraz popioły lotne…
… odpadów poprodukcyjnych. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przynieść może olbrzymie ko­rzyści. Kryją się w tym:
— surowce wtórne: metale żelazne i kolorowe, makulatura, szkło, kopaliny towarzyszące, kruszywa, itp.
— środki do nawożenia w rolnictwie jak np. komposty z odpadów miejskich, nawozy mineralne,
— surowce do produkcji półfabrykatów z żużli i popiołów lotnych z odpadów przemysłu drzewnego…
… i elementów bu­dowlanych.
Są to promieniowania, które jonizują napromieniane środowisko.
Zwrócona zostanie też uwaga na niektóre zjawiska występujące w środowisku przyrodniczym przy emisji promieniowania niejonizującego, szczególnie na pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości oraz pola elektromagnetyczne linii przesyłu wysokiego napięcia.
b) Podstawowe pojęcia i rodzaje promieniowania jonizującego…
…. Zasięg cząstek β w powietrzu wynosi ok. kilku metrów. Mogą one przenikać przez płytki metalowe grubości kilku milimetrów.
Do ważniejszych źródeł promieniowania β zaliczyć można następujące izotopy promieniotwórcze: węgiel, fosfor, wapń, stront, itr, tal Ponadto promienie β emitowane są przez wiele innych izotopów jak np. cez, tryt, cynk, jod.
Promieniowanie γ w odróżnieniu od α i β mogą przechodzić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz