Wybory do rady gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybory do rady gminy - strona 1 Wybory do rady gminy - strona 2 Wybory do rady gminy - strona 3

Fragment notatki:

Ogólne: Wybory do rady gminy są:
Powszechne,
Równe,
Bezpośrednie,
Odbywają się w głosowaniu tajnym
Można głosować tylko osobiście.
Można głosować tylko jeden raz.
Prawo wyborcze: Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze mają:
Obywatele polscy,
Najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
Zamieszkują na obszarze działania rady
Prawa do głosowania nie mają:
Osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
Osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem TS,
Ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym
Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która posiada czynne prawo wyborcze.
Nie mają prawa biernego (prawa wybieralności) osoby:
karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Obywatel UE, który niebędący obywatelem polskim pozbawiony prawa wybieralności w P. Czł. UE, którego jest obywatelem. Można kandydować jedynie albo do rady gminy, albo do rady powiatu, albo do sejmiku wojewódzkiego, czyli można być radnym tylko jednej z tych rad.
Data i zarządzanie wyborów: Wybory do rad zarządza się nie później niż 30 dni przed upływem kadencji rad.
Data wyborów to dzień wolny od pracy, który przypada w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad.
Datę wyborów wyznacza Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia ( podaje się je niezwłocznie do wiadomości publicznej i ogłasza w Dzienniku Ustaw RP najpóźniej w 60 dniu przed wyborami) i po uprzednim zasięgnięciu opinii PKW; określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w ustawie.
Jeśli wybory są spowodowane skróceniem kadencji rady przed terminem, wtedy zarządza się wybory nie później niż w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny; terminy wykonania czynności wyborczych mogą być krótsze; rozporządzenie w tej sprawie wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej (forma obwieszczenia) na obszarze danej rady, do której mają być przeprowadzone wybory.
Liczba radnych:
Ustala wojewoda po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odrębnie dla każdej gminy.
Ustala na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania rady, wg stanu ewidencji ludności poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
Zarządzenie wojewody nt. liczby radnych wybieranych rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym, podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje nie później niż 4 miesiące przed upływem kadencji rady.

(…)

… głosowania do właściwej terytorialnej komisji wyborczej. Obwody:
Głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach utworzonych na obszarze gminy.
Podziału gminy na obwody dokonuje rada gminy na wniosek wójta.
Stały obwód głosowania powinien mieć 500- 3000 mieszkańców, chyba, że miejscowe warunki nie spełniają tego kryterium (mają mniej mieszkańców), to wtedy tworzy się mniejszy okrąg wyborczy…
… ich ustawowych zadań;
rozpatrywanie skarg na działalność terytorialnych komisji wyborczych;
kontrolowanie, w zakresie ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą, prawidłowości sporządzania spisów wyborców;
podawanie do publicznej wiadomości informacji o składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze województwa;
udzielanie, w miarę potrzeby, terytorialnym i obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień;
ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad przeprowadzonych na obszarze województwa i ogłaszanie ich w trybie określonym w niniejszej ustawie;
przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej;
wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawach lub zleconych
uchyla uchwały terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz