Wszczęcie egzekucji administracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszczęcie egzekucji administracyjnej - strona 1 Wszczęcie egzekucji administracyjnej - strona 2

Fragment notatki:

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI AMINISTRACYJNEJ ORAZ JEJ PRZEBIEG
1)wszczęcie egzekucji:
- doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny lub egzekutora, o ile wcześniej nie został doręczony
-poprzez doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego następuje wszczęcie egzekucji amin.
-jeżeli chodzi o należności pieniężne to czynności egzekucyjne jak zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego mogą zostać dokonane od razu ( w takim przypadku organ egzekucyjny doręcza dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienie o zajęciu praw majątkowego - z chwilą wręczenia zawiadomienia następuje wszczęcie egzekucji, chyba, że wcześniej nastąpiło doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego)
2) przebieg egzekucji admin.
- przystępując do czynności egzekucyjnych organ egzekucyjny lub egzekutor doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego o ile nie został on doręczony wcześniej- zobowiązany ma prawo w terminie 7 dni zgłosić zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego- jednak zarzuty nie wstrzymują z mocy prawa postępowania egzekucyjnego- organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu
- obowiązek wylegitymowania się egzekutora przed rozpoczęciem czynności egzekucyjnych (egzekutor bez wezwania zobowiązanego okazuje mu zaświadczenie organu egzekucyjnego lub legitymacje służbową, upoważniające do czynności egzekucyjnych)
- uprawnienia organu egzekucyjnego:
Możliwość zlecenia wykonania czynności egzekucyjnych organowi rekwizycyjnemu - pomoc prawna, udzielana organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie przez inny organ egzekucyjny, na terenie działania którego położone są składniki majątku zobowiązanego
- organ rekwizycyjny dokonuje czynności na zlecenie organu egzekucyjnego na podstawie odpisu tytułu wykonawczego
-organ zlecający określa cel, któremu ma służyć, jego liczbę porządkową, a także określa kwotowo zakres zlecenia
-w zakresie zleconych czynności egzekucyjnych organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obowiązki organu egzekucyjnego
Możliwość żądania od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji
- odstępstwo-na podstawie kpa- przepisy, które mówią, że można odmówić zeznań w charakterze świadka, albo odpowiedzi na zadane pytanie
-organ egzekucyjny może zwracać się o udzielenie informacji do organu admin. publ. Oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów (art.36§1)
-informacje udzielane są nieodpłatnie
-udzielana informacja nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy np.: bankowe, skarbowej


(…)

… lub Straży Granicznej, właściwego organu wojskowego
Prawo przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków
- przeszukanie gdy cel egzekucji tego wymaga
- zarządzenie z art. 47§1 doręcza się zobowiązanemu, przeszukania dokonuje komisja
-spisuje się protokół, który niezwłocznie przekazuje się zobowiązanemu
- zobowiązany ma obowiązek powiadomić organ egzekucyjny o każdej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz