Wstęp do socjologii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjologii - wykład - strona 1 Wstęp do socjologii - wykład - strona 2 Wstęp do socjologii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia (łac. Socius - społeczeństwo, grupa; gr. Logos - wiedza, mądrość)
Termin wprowadził August Comte
Max Weber - socjolog niemiecki
1920 - I katedra socjologii w Poznaniu (Florian Znaniecki)
Wiedza przedsocjologiczna:
- Wiedza potoczna (uogólnienia przypadków indywidualny)
- sztuka
- filozofia społeczna
Socjologia naukowa
Comte - społeczeństwo nie jest zbiorem jednostek.
Postulaty Augusta Comte:
Metoda naukowa - zbieranie empirycznych danych, analizowanie, wyciąganie wniosków
Język - terminologia socjologiczna
Cel - ma odpowiadać na pytania:
Jaka jest rzeczywistość?
Dlaczego jest jak jest?
Jak będzie?
Co zrobić aby zmienić społeczeństwo w pożądanym kierunku?
Metody nauk przyrodniczych - pozytywne.
Metody teologiczne i metafizyczne - Comte odrzucał.
Pozytywizm metodologiczny.
Człowiek i przyroda są tej samej natury.
Naturalizm = pozytywizm metodologiczny.
Przełom antypozytywistyczny w metodologii socjologicznej
Immanuel Kant „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”
Tylko w zbiorowości ludzkiej są:
Symbole
Znaczenia Normy Wartości
Max Weber - humanistyczny model uprawiania socjologii, metoda rozumienia zjawisk społecznych
Florian Znaniecki i William Thomas - twórcy współczynnika humanistycznego (stawianie się w roli badanych, każdy ma za sobą drogę życiową)
Florian Znaniecki - „dokumenty osobiste”
Listy Pamiętniki
Notatki
Comte - symetria wyjaśniania i przewidywania
Karol Marks - refleksyjność nauk społecznych
Metody i narzędzia badawcze socjologii.
Problem badawczy - czym się chcemy zająć
Stan badań - co do tej pory zrobiono na ten temat
Pytania badawcze
Wybór narzędzi badawczych i zbierania danych
Analiza danych
Analiza ilościowa - metody statystyczne
Analiza jakościowa - socjologia humanistyczna, analiza szczególnych przypadków
Interpretacja wyników, sformułowanie wniosków, tworzenie teorii.
Narzędzia badawcze w socjologii
Ankieta - nadaje się do badania zjawisk masowych, nie nadaje się do badania zjawisk małych
Wywiad - bezpośredni kontakt między badającym a badanym „studium przypadku”
Obserwacja - ukierunkowanie, systematyczność; obserwacja bierna oraz uczestnicząca
Eksperyment - obserwuje się sytuacje sztucznie zaaranżowane


(…)

…. Istnieje więź emocjonalna łącząca dziecko z rodzicami. „uogólniony inny” - pojawienie się go kończy proces socjalizacji pierwotnej.
Socjalizacja wtórna - człowiek uczy się jak stosować w praktyce zasady przyswojone podczas socjalizacji pierwotnej. Człowiek uczy się jak wypełniać role społeczne. Podczas socjalizacji wtórnej człowiek może decydować, kto będzie dla niego „znaczącym innym…

Przyczyny:
- Odmienne dzieje, sąsiedzi, sojusze, wojny itp.
- Odmienne miejsce zamieszkania (środowisko)
Kultury narodowe - grupa etniczna + ziemia
Subkultury - podkultury
Relatywizm kulturowy
Etnocentryzm - stawianie własnej grupy etnicznej w centrum
Z etnocentryzmu wywodzi się europocentryzm
Relatywizm kulturowy - odwrotność etnocentryzmu
Relatywizm kulturowy metodologiczny inaczej relatywizm kulturowy rozumiany jako zasada metodologiczna. Badacze którzy badają kulturę powinni stosować perspektywę uczestnika danej kultury.
Relatywizm kulturowy rozumiany jako element światopoglądu. Istnieje grupa ludzi, która traktuje relatywizm kulturowy jako światopogląd - wszystkie kultury są równouprawnione
Relatywizm kulturowy jako wizja człowieka (relatywizm kulturowy filozoficzny). Człowiek bez reszty jest wytworem…
… w czasie i przestrzeni; świadomość bycia takim a nie innym człowiekiem w danym czasie i przestrzeni.
Tożsamość „od zewnątrz” - stanowi treść odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”
Tożsamość „od wewnątrz”- stanowi treść odpowiedzi na pytanie o inną osobę oraz o to jak inni mnie postrzegają
Tożsamość wewnętrzna jest weryfikowana przez tożsamość zewnętrzną.
jaźń odzwierciedlona” - ludzie których spotykamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz