Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 5502
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia - strona 1 Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia - strona 2 Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA
20 ca dr Tomasz Woś
Poniedziałek 14:00 - 15:30
Środa 11:30 - 14:00
pok. 402 IV piętro
WPiA
telefon: (081) 537 53 50
JĘZYK PRAWNY i JĘZYK PRAWNICZY
Język Prawny - jest to język tekstów prawnych zawierający wypowiedzi normatywne. Język prawny formułowany jest przez prawodawcę sejm i senat. Zbudowany jest na podstawie języka etnicznego narodowego, czyli języka polskiego. Różni się od języka etnicznego specyficznymi regułami składni. Jednocześnie niektórym zwrotom i terminom przypisuje się znaczenie uściślone bądź inne niż w języku etnicznym. Dość częste są również pojęcia nie używane powszechnie (np.: wokanda, indos, komisant).
Język Prawniczy - jest to język interpretacji przepisów prawnych, oraz refleksji nad prawem. Jest dziełem prawników praktyków powstałym przy okazji interpretowania wypowiedzi normatywnych. Używany jest przez sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów. Powstaje też w nauce prawa, w procesie refleksji nad prawem, czy też wykładni prawa. Jest to także szczególna postać języka narodowego.
Wyróżniamy dwa rodzaje języka prawniczego:
Język prawniczy praktyki
Język prawniczy nauk prawnych
W skład języka prawniczego wchodzą paremie łacińskie. Przykładem takiej paremi jest: „ Lex retro non agit ” - prawo nie działa wstecz.
Norma prawna - jest jedną z postaci norm społecznych występuje obok norm religijnych, moralnych, obyczajowych. Na tle innych norm społecznych wyróżnia normy prawne, rodzaj sankcji jest to sankcja przymusu państwowego.
Norma prawna jest to najmniejszy stanowiący strukturalną całość element prawa. Jest to reguła zachowania która daje odpowiedź na pytania kto, w jakich warunkach jak powinien się zachować i co się dzieje w przypadku niewykonania nakazu lub zakazu podanego w sposobie żądanego zachowania.
Cechy normy prawnej:
Abstrakcyjna
Generalna
Abstrakcyjność normy prawnej oznacza, że wyznacza ona zachowanie takie jakie może się zdarzyć w nieokreślonej liczbie przypadków (art. 148 § 1 KK - kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności).
Generalność normy prawnej oznacza, że jest ona kierowana do pewnej kategorii adresatów nie zaś do adresata wskazanego co do tożsamości. Większość norm prawnych skierowana jest do wszystkich obywateli znajdujących się pod rządami danego prawa, danego systemu prawnego. Tą generalność prawodawca osiąga dzięki takich zwrotów jak: kto, każdy, ktokolwiek.
Możliwe jest również podanie tylko cech rodzajowych (np.: górnicy, studenci, wojskowi).


(…)

… określonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.)
Norma prawna może być zbudowana:
W całości na podstawie jednego przepisu prawnego jest to sytuacja niezwykle rzadko występująca.
Norma prawna może być zbudowana na podstawie kilku przepisów prawnych, występuje częściej.
- Poszczególne przepisy prawne redagują normę prawną w całości…
ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wolności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.
§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa).
BUDOWA AKTU NORMATYWNEGO
Akt normatywny jest dokumentem organu państwowego zawierającym zakodowany w przepisach prawnych normy…
… można spotkać umowy będące źródłem prawa powszechnie obowiązującego. W Polsce jest w ten sposób tworzona część prawa pracy - układy zbiorowe pracy które są zawierane między związkami, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Prawo zwyczajowe - występuje wówczas gdy oprócz faktycznego przestrzegania pewnych reguł postępowania przez dłuższy czas panuje powszechne przekonanie że reguły te są prawem. W państwach…
…, lub zaproponować poprawki do jej rozstrzygnięć. Jeżeli Senat nie zatwierdzi ustawy wraca ona do Sejmu. Sejm może oddalić zastrzeżenia Senatu bezwzględną większością głosów. Następnie ustawa trafia do Prezydenta, który może ją podpisać bez zastrzeżeń, może odmówić podpisu i skierować ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm (weto prezydenckie), może też skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz