Wstęp do analizy, rodzaje analizy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do analizy, rodzaje analizy  - strona 1 Wstęp do analizy, rodzaje analizy  - strona 2 Wstęp do analizy, rodzaje analizy  - strona 3

Fragment notatki:

Gabriel. Notatka składa się z 27 stron.
Analiza finansowa
Dr Bartłomiej Gabriel
Program przedmiotu:
.istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa
.metody analizy finansowej -analiza porównawcza i przyczynowa
.źródła analizy finansowej przedsiębiorstw .analiza dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat
.kierunki i zasady analizy wskaźnikowej
.wskaźnikowa analiza płynności finansowej
.wskaźnikowa analiza źródeł finansowania (wspomagania finansowego)
.analiza efektywności wykorzystania (obrotowości) majątku
.analiza rentowności
.podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego
Literatura
Literatura podstawowa:
.M. Jerzemowska(red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie,PWE, Warszawa 2006
.L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006
.M. Sierpioska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
.Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004
Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a zarazem decydującym kryterium oceny alternatywnych strategii, jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli
Realizację tego celu umożliwia zastosowanie trzech podstawowych zasad:
•Zwrot z zainwestowanego kapitału przewyższa średni ważony koszt kapitału
•Rozmiary inwestycji są na tyle znaczące, aby przyrost wartości był odczuwalny
•Okres występowania przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami jest na tyle długi, aby umożliwiał realizację ponadprzeciętnych zwrotów z kapitału w stosunkowo długim okresie
Analiza ekonomiczna (analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw)
Analiza finansowa
•Zajmuje się wielkościami ekonomicznymi w ujęciu pieniężnym, w tym stanem majątkowo-finansowym przedsiębiorstwa w określonym momencie (ujęcie statyczne) oraz wynikami finansowymi przedsiębiorstwa ustalanymi narastająco za pewien okres (ujęcie dynamiczne)


(…)

… finansowego,
2) bilans,
3) rachunek zysków i strat,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
5) rachunek przepływów pieniężnych
6) opinia biegłego rewidenta
7) odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty
Oprócz tego sprawozdanie finansowe jest upubliczniane przez przekazanie go do Krajowego Rejestru Sądowego


•Tabelaryczna
•Tabelaryczno -wykresowa
•Opisowa (opis z przytoczonymi liczbami i wskaźnikami)
Źródła analizy finansowej •Zewnętrzne (np. roczniki GUS, EUROSTAT, informacje z GPW, banków, KRS, fachowe czasopisma i inne publikacje, uregulowania prawne, dane z agencji ratingowych, informacyjnych, wywiadowni gospodarczych)
•Wewnętrzne
a)Ewidencyjne
b)Pozaewidencyjne Ewidencyjne źródła analizy finansowej…
…, na jakie narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowośd zabezpieczeo;
8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego…
… finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się ze:
1) skonsolidowanego bilansu;
2) skonsolidowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz