Współpraca komisji z sądami krajowymi

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca komisji z sądami krajowymi - strona 1 Współpraca komisji z sądami krajowymi - strona 2

Fragment notatki:


WSPÓŁPRACA KOMISJI Z SĄDAMI KRAJOWYMI:
Współpraca Komisji z sądami krajowymi nie jest tak ścisła, jak współpraca pomiędzy Komisją a
krajowymi organami ochrony konkurencji. Tak naprawdę reguły współdziałania między Komisją a
sądami krajowymi nie zostały wprost unormowane w prawie unijnym. Należy zauważyć, że w myśl
art. 4 ust. 3 TUE Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. Komisja musi respektować niezawisłość sądów krajowych, toteż sądy krajowe mogą ale nie
muszą przyjąć jej pomocy.
W postępowaniach dotyczących stosowania art. 101 lub 102 TFUE sądy państw członkowskich mogą prosić Komisję o przekazanie informacji i opinii dotyczących stosowania unijnego prawa
antymonopolowego. Z drugiej zaś strony państwa członkowskie mają obowiązek przekazywania kopii wyroków, w których stosowane były art. 101 i 102 TFUE.
Sądy krajowe orzekając na podstawie art. 101 i 102, w sprawach, które są już przedmiotem decyzji
Komisji, nie mogą wydać decyzji sprzecznej z decyzją Komisji. Sądy muszą również unikać
wydawania decyzji sprzecznych z decyzją rozważaną przez Komisję w trakcie postępowania
(sąd może rozważyć czy konieczne jest ZAWIESZENIE postępowania)
POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ:
Postępowanie dotyczące naruszenia unijnych zakazów porozumień ograniczających konkurencję i
nadużywania pozycji dominującej Komisja może wszcząć z urzędu lub na wniosek. (prezes UOKiK może wszcząć postępowanie jedynie z urzędu) Rozporządzenie z dn. 7.04.2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań
32
zgodnie z art. 101 i 102 TFUE. W art. 6 zapewnia ono wnioskodawcy możliwość wzięcia udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Komisja wyda przedstawienie zarzutów dotyczące sprawy, w
odniesieniu do którego otrzymała wniosek, dostarcza wnioskodawcy kopię jawnej wersji
przedstawienia zarzutów, oraz wyznacza termin, w którym wnioskodawca może pisemnie
przedstawić swoją opinię.
W myśl art. 7 ust. 1 W przypadku gdy Komisja uzna, że w oparciu o informacje znajdujące się w jej

(…)

… do
odrzucenia wniosku w drodze decyzji. Decyzja ta może być zaskarżona na drodze sądowej.
Komisja ma jednak pewien zakres swobodnego uznania i nie ma obowiązku wszczęcia
postępowania w każdej sprawie, w której doszło do naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Komisja
może odrzucić wniosek, jeżeli interes Unii nie został naruszony w stopniu uzasadniającym dalsze
prowadzenie sprawy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz