Współczesne systemy pedagogiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 10752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne systemy pedagogiczne - strona 1 Współczesne systemy pedagogiczne - strona 2 Współczesne systemy pedagogiczne - strona 3

Fragment notatki:...System szkoły tradycyjnej został poddany krytyce w II połowie XIX wieku i początkach wieku XX. Wynikało to z rozwoju gospodarczego poszczególnych państw i potrzeby wykształcenia społeczeństwa użytecznego dla państwa. Pedagogika zaczyna poszukiwać sposobów realizacji tego celu. W początkach XX wieku następuje połączenie pedagogiki z innymi dyscyplinami nauki. Dzięki temu powstają różne kierunki pedagogiczne. Połączenie pedagogiki z filozofią pragmatyzmu dało koncepcję nowego wychowania , w której najważniejsze jest uczenie się przez działanie. Najważniejszym kierunkiem były
„szkoły pracy”. Połączenie pedagogiki z psychologią dało podstawy do stworzenia „Indywidualizmu
pedagogicznego”. Połączenie pedagogiki z socjologią dało podstawy do stworzenia „Socjologizmu pedagogicznego” . Połączenie pedagogiki z etyką dało podstawy do stworzenia „Pedagogiki Ideologicznej”.
Te współczesne kierunki pedagogiczne były dzielone na różne nurty , do których przypisywano poglądy pedagogiczne różnych przedstawicieli. We współczesnej pedagogice światowej i polskiej istnieje wiele typologii kierunkow pedagogicznych . Zależy to od autora tego podziału i tego , co uznał za najistotniejszy punkt odniesienia...

...Szkoła Georga Kerschenstainera to system nauczania pracy ręcznej. Kerschenstainer jest Niemcem, Żył na przełomie XIX i XX wieku. Był nauczycielem szkoły elementarnej , Współczesne systemy pedagogiczne 7następnie profesorem gimnazjum. Został wizytatorem szkolnym i na terenie który mu
podlegał przeprowadził reformę szkolną obejmującą szkoły elementarne i dokształcające. Wprowadził w nich naukę prac ręcznych . Doświadczenia z pracy tych szkół opracował w wielu pracach , dzięki nim został profesorem na uniwersytecie w Berlinie. Wg Niego większość ludzi rozwija swoją osobowość poprzez pracę fizyczną , dlatego nie jest konieczne rozbudzanie w nich sprawności intelektualnych. Według Niego państwo jest najwyższą wartością i powinny mu być podporządkowane interesy poszczególnych jednostek. Dobro państwa wymaga , aby większość obywateli wykonywała prace fizyczne. Dzięki tym pracom przyczyni się do rozwoju ekonomicznego kraju , zagwarantuje jednostce utrzymanie i pozwoli jej być użyteczną społecznie. Wg niego dzieci między 3 a 14 rokiem życia mają
skłonności do działań praktycznych. Dzięki nim zdobywają także wiedzę teoretyczną. Dlatego też celowe jest wprowadzenie do szkół elementarnych i szkół dokształcających przedmiotu „prace ręczne”. Wg niego w szkole elementarnej powinny istnieć kuchnie , szwalnie , pralnie i gospodarstwa rolne , w których dzieci mogłyby pracować. Nauczanie w szkołach tych było na drugim planie. Dominowała praca ręczna. Wiedza teoretyczna obejmowała naukę czytania , pisania , kaligrafii , rachunków , religii , nauki o rzeczach, nauki historii i geografii ojczystej , oraz podstaw literatury narodowej...

...ETOS – ( przyzwyczajenie , wzór ) – Wg Kunowskiego każde dziecko żyje w określonym środowisku i środowisko to oddziaływuje na jednostkę przekazując mu określone wzorce zachowań. Jednostka musi się do nich dostosować pod wpływem nakazów , przymusu , sankcji prawnych lub dezaprobaty społecznej. Środowiska społeczne takie jak rodzina , szkoła , grupa rówieśnicza , lub koleżeńska , tworzą określone sytuacje wychowawcze w których jednostka musi dostosować się do obowiązujących w danej grupie reguł. Czyli etos , to inaczej wychowanie przez grupę społeczną , polegające na uspołecznieniu jednostki czyli jej socjalizacji. W

(…)

… r wydała dzieło „Stulecie dziecka”. Według Niej wiek XX
powinien być wiekiem poświęconym dziecku , jego rozwojowi fizycznemu. Psychicznemu i
intelektualnemu. W dziele tym podejmuje ona starania o stworzenie nowego systemu
edukacyjnego , który doprowadziłby do ukształtowania nowego , lepszego pokolenia. Praca
nad tym wychowaniem powinna rozpoczynać się od rodziców. Należy stworzyć państwowe…
… koncepcję pedagogiki utylitarnej opracował Anglik Herbert Spencer. Jego
życie i działalność przypada na II połowę XIX wieku.
Stworzył on nowy model edukacji , odpowiadający problemom rozwijającego się
kapitalizmu. Odrzuca on dotychczas obowiązujący model kształcenia filologicznego ,
klasycznego , oderwanego od życia. W 1861 roku wydał dzieło „O wychowaniu fizycznym ,
moralnym i intelektualnym…
… przyszłych przedsiębiorców. Należy dbać o rozwój
fizyczny chłopców ,poprzez umiarkowane hartowanie , właściwe odżywianie, gry i zajęcia
sportowe. Szczególną uwagę przywiązuje do wychowania fizycznego dziewcząt , jako
przyszłych matek. Według Niego ćwiczenia gimnastyczne dziewcząt są gwarancją zdrowia
Współczesne systemy pedagogiczne 5
ich potomstwa. Zachęcał dziewczęta do ćwiczeń gimnastycznych tłumacząc…
… wprowadza pojęcie pedagogiki społecznej na określenie
oddziaływań wychowawczych na ludzi dorosłych , które są prowadzone w placówkach
pozaszkolnych.
W Polsce twórczynią pedagogiki społecznej jest Helena Radlińska. Socjologizm
pedagogiczny dążył do włączenia jednostek znajdujących się poza społeczeństwem do
funkcjonowania w jego ramach organizacyjno-prawnych.
Najwybitniejszym przedstawicielem polskiej…
… wszystko by tak było , nawet jeśli miałoby to być niemoralne ).
3) Wychowanie ma być dostosowane do potrzeb narodu i jego właściwości ( odrębności
).
4) Wychowanie ma upowszechnić idee walki o wolność.
5) Ma rozwijać zalety narodowe i eliminować wady narodowe.
Wychowanie narodowe w Polsce rozwijało się w okresie rozbiorów , w II RP do 1926 roku ,
czyli do Przewrotu Majowego i przejęcia władzy przez Sanację i Józefa Piłsudskiego…
… internacjonalizmu i propaguje wychowanie przez pracę,
wychowanie w grupie i przez grupę, a także oderwanie od jakiejkolwiek ideologii religijnej.
Pedagogika wychowania religijnego
Wyróżnia się w niej przede wszystkim personalizm chrześcijański , który odnosi się
krytycznie zarówno do wychowania nastawionego na dobro jednostki , jak i na wychowanie
dostosowane do potrzeb społeczeństwa.
Personalizm chrześcijański ks…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz