Współczesne koncepcje zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 4977
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne koncepcje zarządzania - strona 1 Współczesne koncepcje zarządzania - strona 2 Współczesne koncepcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot jest prowadzony przez dr Bernarda Ziębickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik zawiera 15 stron.

Informacje zawarte w pliku to: wiedza, rodzaje wiedy w organizacji, cechy organizacji tradycyjnych i uczących się, benchmarking, coaching, mentoring, soul management, japońskie zarządzanie, konkurowanie czasem, outsourcingowe obszary działalności, wirtualizacja zarządzania, zarządzanie wynikami, metody BPM.

Cześć I
(Zarządzanie wiedzą i organizacyjne uczenie się)
Wiedza to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania [L. Koźmiński].
Wiedza może mieć dwa źródła:
• poznawcze - wszystko, czego się uczymy z lektury, wykładów, Internetu, co jest zbiorem danych i informacji,
• doświadczenie - własne przeżycia i zjawiska, które obserwujemy.
RODZAJE WIEDZY W ORGANIZACJI (wg. I. Nonaka i H. Takeuchiego):
_ Wiedza jawna (explicit knowledge) - jest sformalizowana i można ją bez większych trudności przekazywać, np. sposoby obsługi komputera, naprawy sprzętu; można ja również przekazywać za pomocą odpowiednich nośników.
_ Wiedza ukryta (tacit knowledge) (czasami określana jako wiedza „cicha”) - jest bardziej zindywidualizowana i intuicyjna; nabywana jest poprzez długotrwałe własne doświadczenie i nie można jej bezpośrednio przekazywać za
pomocą znanych nośników. Modele myślowe (mentalne) jako podstawowa forma wiedzy ukrytej
_ Modele myślowe (mentalne) (Mental Models) - stanowią podstawowy element wiedzy ukrytej i za ich pomocą ludzie budują obrazy świata operując w swych umysłach analogiami i metaforami; takie modele myślowe jak schematy, paradygmaty, perspektywy, przekonania pozwalają jednostkom w postrzeganiu i definiowaniu świata, w którym żyją.
Sposoby konwersji wiedzy w organizacji:
- Wiedza ukryta do wiedza jawna
- odwrotnie
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
Organizacja, która ciągle rozszerza możliwości kreowania własnej przyszłości (P.Senge).
Dyscypliny organizacji uczącej się wg P. Senge:
_ Myślenie systemowe
_ Mistrzostwo osobiste
_ Modele myślowe
_ Wspólne budowanie wizji
_ Zespołowe uczenie się
Cechy organizacji tradycyjnych i uczących się
ORGANIZACJA TRADYCYJNA :
1) karanie za popełnione błędy,
2) wysyłanie pracowników na kursy szkoleniowe,
3) kierownik rozdziela zadania, monitoruje i kontroluje personel,
4) wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania,
5) niepodejmowanie ryzyka, postępowanie ostrożne na podstawie formalnych instrukcji,
6) odradzanie eksperymentowania,
7) prowadzenie rewizji struktur i procesów dopiero po wystąpieniu „katastrofy” lub radykalnych zmian w otoczeniu,
8) zniechęcanie do kwestionowania skuteczności pracy,
9) zniechęcanie personelu do sugerowania rozwiązań,
10) podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję i/lub ustalone procedury,
11) utrudnienia w prowadzeniu ścisłej współpracy i realizacja zadań rozłącznie od innych wydziałów.
ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ:
1) uczenie się na błędach,
2) ciągły trening personelu oraz planowe szkolenia,
3) kierownictwo tworzy warunki pełnego wykorzystania kompetencji pracowników,


(…)

…?
_ Dlaczego go nie zauważyliśmy?
_ Jak go rozwiązać?
KOŁA JAKOŚCI
Grupa pracowników dobrowolnie zaangażowana w poszukiwanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w ich pracy, a także wdrażająca lub aktywnie uczestnicząca we wdrażaniu opracowanych rozwiązań. Polami zainteresowania kół jakości są obok jakości: efektywność, koszty, wyposażenie, sterowanie procesami, bezpieczeństwo.
Podstawowe zasady organizacji kół jakości
_ Udział pracowników w pracy koła jest dobrowolny.
_ Zebrania koła jakości odbywają się okresowo (1-2 razy w tygodniu) i trwają 1-2 godziny.
_ Zebrania organizowane są w czasie regulaminowym pracy, lub po jej zakończeniu, ale wówczas pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.
_ Członkowie koła jakości powinni wywodzić się z tej samej komórki organizacyjnej, chyba że rozwiązywane problemy wykraczają poza zakres jednej komórki.
_ Koło jakości powinno składać się z pracowników tego samego lub zbliżonego szczebla w hierarchii organizacyjnej.
_ Koło jakości nie powinno obejmować więcej niż 5-8 osób.
_ Pracą koła powinien kierować przewodniczący wyłoniony spośród jego członków.
LEAN MANAGEMENT - ODCHUDZENIE ORGANIZACJI
Lean Management polega na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych…
… naprzód - upływa [K. Zimniewicz].
Nowa i wizjonerska koncepcja zarządzania w oparciu o czas, u której podstaw leży efektywne wykorzystanie
czasu w przedsiębiorstwie. Czas jest tutaj kluczową wartością, wokół której buduje się cały system zarządzania
procesami w przedsiębiorstwie oraz ich wynikami firmy. Według Boston Consulting Group TBM opiera się na pięciu orientacjach TBM
- Orientacja na korzyści…
…,
_ lepszego wykorzystania maszyn i urządzeń,
_ organizacji przestrzeni stanowisk pracy,
_ ulepszenia obsługi klienta,
_ poprawy bezpieczeństwa pracy,
_ ochrony środowiska.
Główne metody Kaizen
_ Metoda 5S
_ Standaryzacja
_ Cykl PDCA
_ Metoda 5 x „dlaczego”
_ Wizualizacja
_ Koła jakości
METODA 5S
Metoda utrzymywania porządku i optymalnej organizacji miejsca pracy.
Metody 5S - etapy
_ Seiri (selekcja…
… reengineeringu:
_ autorytarny styl kierowania podczas wdrażania koncepcji,
_ pomijanie pracowników trakcie przygotowywania reorganizacji,
_ wysokie koszty wprowadzenia w życie,
_ pomijanie kulturowych aspektów funkcjonowania organizacji.
TIME BASED MANAGEMENT - KONKUROWANIE CZASEM
Czas ma niezwykłe właściwości: jest dobrem rzadkim, nie można go zmagazynować, nie daje się pomnożyć, stale i
nieodwołalnie biegnie…
… wynagrodzeniami (payroll),
_ programy biurowe - edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do tworzenia prezentacji,
_ analiza ruchu na serwerach WWW,
_ obsługa e-handlu,
_ zarządzanie projektami.
Pozafinansowe korzyści SaaS
Korzyści SaaS dla klienta Korzyści modelu SaaS z perspektywy usługodawcy
- szybkość wdrożenia,
- niskie wymagania dotyczące infrastruktury IT,
- łatwość zmiany systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz