Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów - strona 1 Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów - strona 2

Fragment notatki:

Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów - przykładowy wykaz węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację banków. Wskaźniki bezwzględne. Suma bilansowa - z niej samej nic nie wynika.
Zysk brutto - też wskaźnik bezwzględny, nieco tylko więcej warty od poprzedniego.
Pozycja walutowa globalna - różnica między sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych.
Wskaźniki względne. Wskaźnik zyskowności ogólny - zysk netto / (przychód z tytułu odsetek + z tytułu prowizji, akcji, udziałów i innych papierów wartościowych + wynik na operacjach finansowych z pozycji wymiany).
Inaczej to wskaźnik zyskowności z działalności bankowej.
Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych - zysk netto / kapitał własny
Współczynnik wypłacalności - kapitał (fundusz) własny / aktywa wg wag ryzyka
(zarządzenie 7/93 Prezesa NBP z 20 maja 1993 w Dzienniku Urzędowym NBP nr 6 poz. 11)
aktywa wg wag ryzyka / zadłużenie banku ; jaka wartość składników majątku, którym przypisano odpowiednie wagi zabezpiecza spłatę zadłużenia banku.
Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej - suma kredytów poniżej standardu, kredytów wątpliwych oraz kredytów straconych w relacji do kredytów ogółem.
Im wskaźnik ten bliższy jest 1 tym gorzej dla banku.
Wskaźnik kredytow ania - kredyty ogółem / aktywa ogółem (lub pasywa).
Wskaźnik kredytów straconych - kredyty stracone / kredyty ogółem
Wskaźnik kapitału (funduszu) własnego - kapitał (fundusz) własny / pasywa ogółem
Depozyty na żądanie / depozyty ogółem - lepiej gdy jest mały (bezpieczniej dla banku)
Wskaźnik depozytów - wkłady i lokaty / pasywa ogółem
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem (funduszem) własnym (!) - majątek trwały / fundusz własny. Tak naprawdę odwrotność wskaźnika z nazwy.
Udział aktywów pracują cych - średni stan aktywów dochodowych (pracujących) przez który rozumie się kredyty, lokaty w innych bankach oraz lokaty w papierach wartościowych w relacji do aktywów ogółem.
Wskaźnik zyskowności aktywów dochodowych (pracujących) (!) - przychody z odsetek / średni stan aktywów pracujących. Tutaj mamy wskaźnik produktywności, choć nie ma kosztów z odsetek, więc wychodzi na to samo.
Udział pasywów pracujących - wkłady i lokaty przyjęte / pasywa ogółem
Wskaźnik obsługi pasywów pracujących - koszty odsetek / średni stan wkładów i lokat przyjętych; to wskaźnik ważny dla klientów - dla nich to wskaźnik rentowności obrazujący ile z lokat o różnym terminie zapadalności można uzyskać odsetek. Dla banku mówi o kosztach w związku z utrzymywaniem lokat. Im większy, tym większe obsługi lokat.


(…)

… wyemitowanych ogółem albo ilość akcji uprawnionych do dywidendy.
Wskaźnik stopnia dywidendy - dla akcji imiennych nie wprowadzonych do obrotu publicznego:
kwota dywidendy na jedną akcję / wartość nominalna akcji
- dla akcji będących w obrocie publicznym
kwota dywidendy na jedną akcję / cena rynkowa jednej akcji
Ten wskaźnik oblicza się odrębnie dla akcji nieuprzywilejowanych oraz dla akcji uprzywilejowanych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz