Sprawozdania ubezpieczycieli - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdania ubezpieczycieli - opis - strona 1 Sprawozdania ubezpieczycieli - opis - strona 2 Sprawozdania ubezpieczycieli - opis - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdania ubezpieczycieli. Aktywa i pasywa powinny być pogrupowane wg stopnia płynności (wymagalności).
Bilans ubezpieczycieli zdobyć lepiej.
W rachunku zysków i strat warto na potrzeby analityczne połączyć dwa rachunki zysków i strat. Istnieje techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciela, gdy podmiot prowadzi ubezpieczenia majątkowe i osobowe. W przypadku ubezpieczyciela na życie są to: techniczny rachunek ubezpeiczeń na życie i rachunek ogólny (taka sama budowa jak w przypadku ubezpieczyciela majątkowego).
Wynik techniczny (pozycje 9 lub 13) wchodzi w skład ogólnego rachunku zysków i strat ubezpieczyciela w pozycji pierwszej. Podstawowa działalność operacyjna ubezpieczyciela daje wynik techniczny. Poza tym uwzględniamy działalność lokacyjną, pozostałą działalność operacyjną i wynik na działalności operacyjnej. W przypadku ubezpieczyciela nie wyodrębniamy działalności finansowej, lecz lokacyjną. Warto jest wyodrębnić wynik na działalności lokacyjnej oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Dalsze działy są takie same jak w innych podmiotach (zyski i straty nadzwyczajne, wynik brutto i netto).
Jeżeli mamy dostęp do danych dotyczących przychodów i kosztów finansowych dobrze wyodrębnić te pozycje rachunku zysków i strat.
Można uszeregować rachunek zysków i strat tak jak robi się to w rachunku przepływów środków pieniężnych Przepływy z działalności operacyjnej podstawowej, pozostałej.
Przychody i koszty z działalności lokacyjnej.
Przychody i koszty z działalności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych dla celów analitycznych nie wymaga prawie żadnych przekształceń, przedtawia bowiem wpływy i wydatki w wymienionych wyżej działalnościach.
Przykładowy wykaz węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację ubezpieczyciela. Wskaźniki charakteryzujące zyskowność działalności. Wskaźnik ogólny zyskowoności działalności liczony: na bazie składki brutto - relacja: zysk netto / składka przypisana brutto
na udziale własnym - zysk netto / składka przypisana na udziale własnym
Wskaźnik cząskowy zyskowności działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym obliczany dla całokształtu działalności ubezpieczeniowej lub poszczególnych grup ubezpieczeń.
Jest to relacja: wynik techniczny / składka przypisana na udziale własnym.
Wskaźniki charakteryzujące poziom szkodowości. Odpowiadają na pytanie jaka część ogółu składek przeznaczana jest na pokrywanie szkód.


(…)

… oraz rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe na udziale własnym
Wskaźnik płynności bilansowej:
płynne środki finansowe
składka przypisana brutto
Płynne środki finansowe to:
kasa
rachunki bankowe
inne środki pieniężne
terminowe wkłady pieniężne w bankach na okres do 12 miesięcy
lokaty w papierach finansowych o bieżącej płynności (akcje, bony pieniężne itd.)
Wskaźniki zdolności płatniczej:
zobowiązania + rezerwy…
uprzywilejowanych)
zysk na jedną akcję
Wskaźnik kapitałów własnych na jedną akcję
kapitały własne
ilość akcji

… i jego pokrycie jest to wielkość bezwzględna i ustalana może być:
na bazie składki netto
na bazie przeciętnej rocznej sumy odszkodowań (standard dla biegłych rewidentów)
Stopień pokrycia marginesu wypłacalności: nadwyżka lub niedobór środków własnych.
Współczynnik ulokowania rezerw:
lokaty
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym
Współczynnik wypłacalności:
środki własne
składka przypisana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz