wprowadzenie spółki na giełdę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie spółki na giełdę - strona 1

Fragment notatki:

docx.

Notatka w formie referatu na temat wprowadzenie spółki na giełdę zawiera takie informacje, jak: ogólna charakterystyka giełdy i uwagi ogólne dotyczące sposobu zawiązania spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych, motywy wprowadzenia spółki na giełdę, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, etapy wprowadzenia spółki na GPW, przygotowanie do pierwszej oferty publicznej, przygotowanie i złożenie prospektu emisyjnego, oferta publiczna na GWP w Warszawie, koszty, zakończenie, literatura.

Notatka pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw.

Ogólna charakterystyka giełdy i uwagi ogólne dotyczące sposobu zawiązania spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych
Obok aukcji, targów międzynarodowych, clearingów międzybankowych giełda jest jednym z rodzajów rynku formalnego. Instytucja ta definiowana jest zazwyczaj jako regularne, odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży i osób pośredniczących w ich zawieraniu, których przedmiot stanowią dobra zamienne, przy czym ceny w owych transakcjach ustalane są na podstawie istniejącego w danej chwili układu podaży i popytu. Obrót giełdowy na rynku regulowanym jest prowadzony na dwóch rynkach, podstawowym i równoległym.
Firmy ubiegające się o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego obowiązują kryteria dopuszczeniowe określone w Regulaminie Giełdy i Rozporządzeniu Ministra Finansów. Spółki mają obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie ze standardem określonym przez Rozporządzenie Prospektowe Komisji Wspólnoty Europejskiej w przypadku pierwszej oferty publicznej.
Motywy wprowadzenia spółki na giełdę
Głównym motywem wprowadzenia spółki na giełdę jest zapewnienie firmie dostępu do nowych funduszy dzięki emisji akcji. Emisja prywatna nie daje takich korzyści jak emisja publiczna. Przemawia za tym fakt, że giełda oferuje pozyskanie dużego kapitału na korzystnych warunkach. Będąc na rynku publicznym spółka może oferować swoje papiery wartościowe dużej grupie uczestników i wesprzeć ofertę działaniami promocyjno-reklamowymi. Czyli łatwiej znaleźć inwestorów, a ponadto uzyskać wyższą cenę emisyjną. Umiejętne wykorzystanie możliwości pozyskania kapitału, które daje giełda, pozwala zapewnić spółce środki na rozwój i znacząco poprawić jej pozycję rynkową. Pozwala zrealizować długoterminowe cele spółki. Jest to istotna przesłanka do wprowadzenia firmy na giełdę.
Wejście na giełdę niesie za sobą wiele korzyści, dzięki którym spółka może sięgać do zasobów szerokich rzesz oszczędzających. Rozszerza to możliwości finansowania i poprawia wizerunek spółki w oczach społeczeństwa oraz partnerów (klientów, dostawców). Co więcej, może stać się przedmiotem komentarzy w mediach, a to zwiększy jej popularność. Wejście na giełdę nie jest łatwe, a nawet często uważane jest za ryzykowne.
Wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych
3.1. Etapy wprowadzenia spółki na GPW
Aby sprawić, że wejście na giełdę umożliwi osiągnięcie założonych celów, musi być drobiazgowo przygotowane. Cały proces wejścia spółki na giełdę, można podzielić na kilka etapów. Najważniejsze to:
przygotowanie struktury oferty i dokumentacji,
przygotowanie marketingu oferty,


(…)

… Finansowego, opłaty za dematerializację papierów wartościowych pobierane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opłaty związane z ewentualnym przekształceniem w spółkę akcyjną. Komisja Nadzoru Finansowego pobiera opłatę z tytułu wpisu do prowadzonej przez nią ewidencji papierów wartościowych. Wynosi ona 0,06% wartości emisji, lecz nie wyższej niż 25 tys. euro za każdą emisję papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pobiera z góry opłatę za uczestnictwo w wysokości 6 000zł. Jednorazowa opłata za przyjęcie emisji do depozytu wynosi 0,01% wartości rynkowej, jednak nie mniej niż 3 000 i nie więcej niż 100 000zł. Oprócz tych opłat spółka wnosi określone opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych. Ich wysokość zależy od rynku notowań spółki-podstawowego lub równoległego. Należy…
….Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 20 października 1998 r.
5.Sitarska D., Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna, Dom Wydawniczy „Ostoja”, 1999. 6. Tabela opłat dla emitentów KDPW [online]. Dostępne w Internecie: http://www.kdpw.pl/pl/Emitenci/Documents/emitenci.pdf
7.Ustawa z dn. 23 lipca o ofercie publicznej, Art. 22
B. Belletante, Giełda, jej funkcjonowanie…
… na giełdę umożliwi osiągnięcie założonych celów, musi być drobiazgowo przygotowane. Cały proces wejścia spółki na giełdę, można podzielić na kilka etapów. Najważniejsze to:
przygotowanie struktury oferty i dokumentacji,
przygotowanie marketingu oferty,
postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
marketing ofert, w tym publikacja dokumentacji ofertowej, edukacja…
… jednak nadmienić, że opłaty te są wyraźnie niższe na rynku równoległym. Spółka, która ubiega się o notowanie na rynku podstawowym musi zapłacić 3000zł za złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego. Jest to opłata o charakterze ryczałtowym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pobierany jest ryczałt 3000zł za dopuszczenie akcji. Przy wprowadzaniu akcji do obrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,03…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz