Wprowadzenie euro -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie euro -opracowanie - strona 1 Wprowadzenie euro -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WPROWADZENIE EURO Konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty w UE
Wewnętrzne
- podzielenie Jednolitego Rynku Wewnętrznego na dwa kręgi, w pierwszym realizowana jest Unia Gospodarcza, a w drugim Unia Gospodarczo- Walutowa; w ob. Różna jest intensywność konkurencji
- ograniczenie suwerenności w zakresie kształtowania kursu, protekcji rynku narodowego
każdego kraju członkowskiego, stopy procentowej oraz wielkości deficytu budżetowego
- w trzeciej fazie UGW, która realizowana jest od 01.01.1999 następuje rozdzielenie realizacji kryteriów fiskalnych od monetarnych. Pierwsze zależą od polityk narodowych krajów członkowskich, drugie od polityk na szczeblu EBC.
- wspólna waluta sprzyja redukcji narodowych rezerw walutowych co zwiększa możliwości inwestycyjne
- wspólna waluta wpływa na synchronizację zróżnicowanych cykli koniunkturalnych w krajach członkowskich UE
Zewnętrzne
- tworzą drugą walutę międzynarodową, której rynek wielkością odpowiada rynkowi USA.
zdejmuje to część presji jakiej był dotychczas poddawany dolar amerykański; wpływa to
na stabilizacje międzynarodowego systemu walutowego
- stabilizuje światowy rynek walutowy przez wymuszanie zachowań naśladownictwa w krajach związanych z rynkiem UE; dotyczy to polityki kursowej i polityki gospodarczej
- jest elementem polityki liberalizacji wymiany międzynarodowej
- sprzyja intensyfikacji wymiany międzynarodowej i transferu kapitału
- zmienia dostęp do UE krajów stowarzyszonych oraz zmienia warunki członkowstwa dla
krajów kandydackich
Korzyści z wprowadzenia euro
Mikroekonomiczne
- zmniejszenie ryzyka walutowego
- zmniejszenie kosztów transakcyjnych (przed wprowadzeniem euro w gospodarce europejskiej dokonywano transakcji wymiany walut o równowartości 7,7 bln USD, ponosząc przy tym koszty= 12 mln USD= 0,4% PKB UE)
- zwiększenie przejrzystości cen= wyraźniejsze różnice cen i płac= nasilenie konkurencji
- pogłębienie rynków finansowych (wcześniej papiery wartościowe poszczególnych państw
członkowskich były notowane na giełdach w walutach krajowych= utrudnienie w orientacji co do faktycznych cen= fragmentacja rynków finansowych= ograniczenie
liczby wykonywanych transakcji przez inwestorów zagranicznych)
szersze korzyści ekonomiczne
- zwiększenie stabilności makroekonomicznej (ograniczenie inflacji)
- obniżenie stóp procentowych


(…)

…, operacji arbitrażu
obligacjami, dokonywania transakcji walutowych i stosowania instrumentów hedgingowych
koszty utraconych możliwości
- pieniądze wydane na dostosowanie do nowej waluty można było przeznaczyć na reformę
UE, rozwiązanie problemu bezrobocia, opiekę społeczną

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz