Wprowadzenie do pedagogiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do pedagogiki - strona 1

Fragment notatki:

doc. Notatka to plik składający się z 3 notatek po 10, 9 i 6 stron dotyczących pojęć z pedagogiki.

W notatce zawarte są m.in. takie pojęcia, jak: różne rodzaje wiedzy o edukacji, pedagogika, kultura, paradygmat, paradygmaty naukowe w pedagogice, paradygmaty edukacyjne, pedagogia, ewolucja tożsamości pedagogiki, problemy instytucjonalizacji, antynomia światopoglądowa nauk humanistycznych, naturalizm, antynaturalizm, społeczne tworzenie rzeczywistości, procesy naturalnego wzrastania i wrastania, procesy celowościowe.

Ponadto w notatce zawarte są m.in. następujące zagadnienia: wiedza, teoria naukowa, deformacja poznawcza, oświeceniowa idea postępu, czy funkcje systemów oświaty.

Notatka pozwoli na uzupełnienie wiadomości z przedmiotu Wprowadzenie do pedagogiki.


WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI
Ad.1 Rodzaje wiedzy o edukacji
Wiedza potoczna zbiór osobistych i przypadkowych danych, inf. i spostrzeżeń. Cechuje ją: fragmentaryczność, niespójność, pochopność, apodyktyczność. Jej zasadniczą wartością jest to, że daje jednostce poczucie rozumienia siebie i świata.
Wiedza naukowa przekonania i poglądy, które oceniamy w kategoriach „prawda-fałsz” żądając ich legitymizacji zgodnie z procedurami wytwarzania wiedzy naukowej, przez zastosowanie akceptowanych metod uzyskiwania danych i inf.
Ad.2 Pedagogika
Pedagogika tradycyjna nauka badająca, w jaki sposób należy realizować(wg kryterium wartości i skuteczności)określone, z góry założone i pożądane stany rzeczy. Miała być budowana wg racjonalności instrumentalnej, a efektem badań pedagogicznych miał być uniwersalny i skuteczny system pedagogiczny.
pedagogika współczesna dyscyplina naukowa(lub dziedzina wiedzy) o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych, czyli zadaniem jej jest wytwarzanie wiedzy o całokształcie praktyki edukacyjnej-minionej i aktualnej. Obiektem badań są pedagogie we wszystkich swoich znaczeniach
Ad.3 Modele nauki
modele nauki: konwencje w postaci reguł metodologicznych odzwierciedlających standardy naukowości obowiązującym w określonym miejscu i czasie historycznym Kryterium konstruowania modeli nauki to typ racjonalności.Wyróżniamy dwa modele nauki: a)indukcyjno- empiryczny- zwolennicy skłonni przyjąć założenie naturalizmu metodologicznego, promują m.in. badania jakościowe b)dedukcyjno-hipotetyczny- zwolennicy skłonni przyjąć założenia antynaturalizmu metodologicznego i wykraczać poza badania ilościowe
Ad.4. Kultura
Trauma kulturowa- wstrząs spowodowany zmiana społeczną, która dotyka domeny kultury a w konsekwencji tożsamości indywidualnej i tożsamości zbiorowych Dlatego strategie radzenia sobie z traumą kulturową mogą mieć charakter zróżnicowany zależnie od tego, czy przyjmiemy perspektywę:
a)indywidualną
b)określonej zbiorowości
c)całego społeczeństwa
Dziedziny kultury:
1. technika 2. zwyczaje i obyczaje 3. sztuka 4. media 5. język 6. religia 7. etyka i moralność 8. nauka 9. prawo 10. idee i ideologie Ad.5
Paradygmat według T. S. Kuhna, dostarcza modelowych rozwiązań uprawiającym daną dyscyplinę naukową lub typ nauk (model nauki i naukowości) i obejmuje:
a)zbiór przyjętych założeń
b)zbiór podstawowych teorii i twierdzeń opisujących i wyjaśniających rzeczywistość lub jej fragment, np. edukację
c)instrumentarium badawcze
d)zastosowania osiągniętych wyników badań
Ad.7 Paradygmaty naukowe


(…)

… humanistyczna zajmuje się więc głównie możliwościami twórczego urzeczywistniania się człowieka, którego treścią są wartości duchowe (poznawcze, moralne, estetyczne i religijne a także sensy i znaczenia zakorzenione w kulturze). W tak pojmowanej pedagogice w ramach badań podejmuje się studia nad jednostkowymi losami, w których wykorzystuje się nie tylko metody ilościowe, ale przede wszystkim metody jakościowe…
… uspołecznienia. Ich celem jest zachowanie więzi między ludźmi pomimo ciągłych procesów destrukcji związanych z konfliktem wartości. Podstawowym problemem pedagogiki i praktyki edukacyjnej nie jest ustalanie dekalogu wartości, ale radzenie sobie z konfliktem wartości.
58.Wiedza teologiczna- interpretacja prawdy objawionej w Starym i Nowym Testamencie, czyli Biblii. Teologia przysłużyła się do wytworzenia…
… tradycyjnych barier komunikacyjnych związanych z czasem i przestrzenią, wywołując jako skutek uboczny stan nadmiaru danych, informacji i wiedzy, który nazywany jest „zaczadzeniem informacyjnym” lub „smogiem informacyjnym”. Przyspieszenie procesów globalizacyjnych spowodowane zostało rozpadem imperium sowieckiego (zwanego u nas obozem państw socjalistycznych) i zanikiem tzw. „żelaznej kurtyny”, której symbolem…
…, opinii i przekonań, które stają się wzorcami czy schematami myślenia, wpajanymi członkom tej grupy i egzekwowanymi przez społeczny nacisk.
Ad.13 metody ilościowe i jakościowe
Metody ilościowe metody statystyczne, metody analiz matematycznych. W pedagogice - cel weryfikacja hipotez badawczych
Metody jakościowe sposoby diagnozowania i analizowania zjawisk w kontekście hist.-kult. i podmiotowym…
… się człowieka, którego treścią są wartości duchowe(poznawcze, moralne, estetyczne i religijne, a także sensy i znaczenia zakorzenione w kulturze). W tak pojmowanej pedagogice w ramach badań podejmuje się studia nad jednostkowymi losami, w których wykorzystuje się nie tylko metody ilościowe, ale przede wszystkim metody jakościowe. Celowościowe procesy edukacyjne są rozumiane jako interakcyjny przekaz…
….Aksjologia- dziedzina filozofii, której przedmiotem dyskursu są wartości i akty wartościowania. Nauka odróżnia fakty od wartości i zdania opisowe od zdań wartościujących. Rozważania dotyczące określonego typu wartości mogą być włączone do problematyki badawczej dyscypliny naukowej i z tego powodu zasadne jest mówienie o „aksjologii pedagogicznej” jako dziale pedagogiki ogólnej, którego reprezentanci zajmują się wartościami i procesami wartościowania w procesach edukacyjnych. Aksjologia jest związana z obszarem etyki, estetyki, ponieważ najważniejszymi opozycjami aksjologicznego myślenia są kategorie: 1. Dobra - zła; 2. Piękna - brzydoty. Dyskurs etyczny i estetyczny związany jest więc ściśle z procesami naturalnego wrastania, których zadaniem jest wprowadzenie jednostki w określoną kulturę oraz procesami…
…: *Islamu- Koran *Judaizmu- Tora *Chrześcijaństwa- Biblia
59.Teologia- 60.Kulturacja- proces wrastania w kulturę i przygotowania się do roli jej odbiorcy, kontynuatora (nosiciela i strażnika dorobku kultury, tradycji i wartości), kontestatora i twórcy.
61.Kulturalizm- XX/XXI-wieczny ruch intelektualny, którego podstawowym czynnikiem regulującym procesy i zmiany jest kultura0 62.Indoktrynacja- proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz