Wprowadzenie do marketingu usług publicznych cz.2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do marketingu usług publicznych cz.2 - strona 1 Wprowadzenie do marketingu usług publicznych cz.2 - strona 2 Wprowadzenie do marketingu usług publicznych cz.2 - strona 3

Fragment notatki:


Witam Państwa  Marketing usług publicznych na zajęciach z  1. Usługi w gospodarce (pojęcie usług, klasyfikacja usług, cechy  przedmiotu usług) 2. Istota i znaczenie marketingu usług publicznych 3. Badania marketingowe jako podstawa kształtowania strategii  Marketing marketingowej w usługach publicznych 4. Instrumenty realizacji marketingu w usługach publicznych usług publicznych (marketing-mix) - Produkt - Cena - Dystrybucja - Promocja - Personel Bibliografia Z. Mazur, J.Zieziula,  Marketing w administracji publicznej,  WSB- Pojęcie usług – definicje usługi National-Louis University, Nowy Sącz 1999, Usługa – wszelka działalność lub korzyść, którą jedna  ze stron moŜe zaoferować drugiej, z zasady  A. Sargeant,  Marketing w organizacjach non profit , Oficyna  niematerialna i nie prowadząca do uzyskania  Ekonomiczna , Kraków 2004, jakiejkolwiek własności. (Ph.Kotler, G.Armstrong, J.Saunders,  V.Wong-2002), Usługa – występująca odrębnie działalność nie  przynosząca materialnego efektu, dostarczająca  Szromnik A.,  Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku,  nabywcy określone korzyści, które nie są koniecznie  Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007. związane ze sprzedaŜą produktów lub innych usług  (W.J.Stanton 1981), Pojęcie usług – definicje usługi Pojęcie usług – definicje usługi Usługa – kaŜda czynność zawierająca w sobie efekt  Usługa – podejmowane na zlecenie, intencjonalne  niematerialności, która polega na oddziaływaniu na  świadczenie pracy i/lub korzyści. Celem jest  klienta lub przedmiot bądź nieruchomości znajdujące  wzbogacenie walorów osobistych bądź wolumenu  się w jego posiadaniu, a która nie powoduje  uŜyteczności dóbr, jakimi usługobiorca dysponuje  przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa  (K.Rogoziński 2000) własności moŜe jednak nastąpić, a świadczenie usługi  moŜe być lub teŜ nie być ściśle związane z dobrem  materialnym (A.Payne 1996) Usługi w gospodarce narodowej Pojęcie usług – definicje usługi Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności G – handel hurtowy i detaliczny, naprawy  Usługa H – hotele i restauracje I – transport, gospodarka magazynowa, łączność wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek  J – pośrednictwo finansowe gospodarczych prowadzących działalność o  K – obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi  charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów  L – administracja publiczna i obrona narodowa, obowi produkcji, ązkowe  ubezpieczenia społeczne wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek 

(…)

…, zezwoleniami, koncesjami,
np. dowodów osobistych, praw jazdy itp.
Wprowadzanie do rejestru (bazy danych) danych
uzyskiwanych bezpośrednio od klienta, np. rejestracja
urodzin, ślubów, samochodów, itp.
Wydawanie zezwoleń oraz decyzji w rozumieniu i trybie
Kodeksu Postępowania Administracyjnego np.
dotyczących ochrony środowiska, gospodarki
przestrzennej i budownictwa itp. z wyjątkiem czynności,
których dotyczy…
… oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego np.
decyzji dotyczących ochrony środowiska, gospodarki
przestrzennej i budownictwa itp. z wyjątkiem czynności,
Wydawanie których dotyczy punkt poniŜszy
pozwoleń i Wydawanie pozwoleń i koncesji odnośnie działalności
(rozumianych jako prowadzenie działalności
koncesji gospodarczej) kontrolowanych (reglamentowanych) przez
państwo (administracja państwowa i samorządowa…

administracyjnych
Usługi administracyjne
Wprowadzanie do
rejestru (baz
danych) danych
Klasyfikacja usług publicznych
Usługi administracyjne
Wydawanie
dokumentów na
Ŝyczenie
Kategorie usług publicznych
Ochrona zdrowia (profilaktyka zdrowotna, lecznictwo
otwarte)
Oświata i wychowanie oraz edukacja (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja (poziom gminy), szkoły średnie
(poziom powiatu)
Kultura (prowadzenie bibliotek…
…, Ŝe rzecz
jest rzeczą, którą jest”).
Jakość to zbiór
cech produktu
(Arystoteles)
Jakość to "doskonałość”,
której nie da się
osiągnąć, lecz do której
trzeba uporczywie dąŜyć.
(Lao Tsu VI w.pne)
Amerykański styl
zarządzania oparty o
marketing
Europejski styl
zarządzani oparty o
normy
Japoński styl
zarządzania oparty o
filozofię Kaizen
Kaizen
''Kaizen'' ("kai" - zmiana, "zen" - dobry, czyli ''ciągłe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz