Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład - strona 1 Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład - strona 2 Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia dr inż. Małgorzata Wyganowska
Wykład 8
WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO
Makroekonomia to nauka obejmująca całość zagadnień gospodarki, to ekonomia dużej skali. Analiza makroekonomiczna bada całą gospodarkę na podstawie wyodrębnionych kluczowych elementów danego zagadnienia. Celowe uproszczenie rzeczywistości ma na celu zwiększenie operacyjności analizy oraz pozwala na uchwycenie wszystkich istotnych zjawisk ekonomicznych. Makroekonomia zajmuje się powiązaniami między różnymi elementami gospodarki. Podstawowe obszary problemowe makroekonomii:
Bezrobocie,
Inflacja,
Wzrost gospodarczy,
Polityka makroekonomiczna.
Ekonomiści by wyjaśniać wahania gospodarcze konstruują modele makroekonomiczne, czyli uproszczone opisy zachowań i wzajemnych zależności między konsumentami i firmami. Inflacja i bezrobocie to dwie najbardziej widoczne oznaki stanu gospodarki państwa. Inflacja ma miejsce wtedy, gdy trwały wzrost cen wielu towarów i usług nie jest równoważony spadkiem cen innych dóbr i usług.
Stopa inflacji to procentowa trwała zmiana (przyrost) ogólnego poziomu cen dóbr i usług w kolejnych okresach czasu. Upraszczając, inflacja to wzrost ilości pieniędzy w obiegu, w stopniu większym niż przyrost masy towarowej. Pomiar inflacji dokonuje się rejestrując zmiany siły nabywczej pieniądza. Można dokonać tego dwoma sposobami:
Konstruując na podstawie bezpośrednich danych indeksy cen towarów konsumpcyjnych,
Dokonując deflacji wartości nominalnych poprzez podział ich przez odpowiadające im wartości realne.
Urzędy statystyczne tworzą indeksy cenowe, na bazie obserwacji zmian cen poszczególnych grup towarów (produktów rolnych, przemysłowych, surowców) i przyrównywaniu ich do odpowiadających im cen wybranego roku bazowego.
Indeks cen towarów konsumpcyjnych obejmuje zmiany cen jedynie dóbr konsumpcyjnych. Indeksem o charakterze bardziej ogólnym jest deflator Produktu Krajowego Brutto (PKB), który obejmuje zmiany cen wszystkich wytworzonych w danym okresie dóbr i usług finalnych. Z inflacją wiąże się zjawisko bezrobocia. Oba te czynniki łącznie wywołują redystrybucję dochodu narodowego do warstw lepiej sytuowanych, spadek oszczędności, inwestycji, spadek wydajności pracy wywołany spadkiem poziomu płac realnych. Bezrobocie to zjawisko występujące w sytuacji, gdy ludzie poszukujący pracy nie mogą jej z różnych przyczyn otrzymać. Bezrobocie nigdy nie jest równe zeru, a występuje nawet wówczas, gdy gospodarka szybko się rozwija. Pomiar bezrobocia dokonuje się w odniesieniu do wielkości zasobów pracy, czyli wszystkich pracujących i aktywnie poszukujących pracy. Zasób pracy nie obejmuje tych, którzy nie chcą pracować, emerytów oraz młodych jeszcze niepracujących. Stopa bezrobocia to stosunek liczby nie zatrudnionych pracowników do wielkości zasobu pracy.


(…)

… dochodów czynników wytwórczych, łącznie z zyskami otrzymywanymi przez przedsiębiorców,
Jako sumę wydatków na dobra finalne.
PNB, czyli produkt narodowy brutto to miara całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji.
PNB równy jest PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.
PNN, czyli produkt narodowy netto to PNB minus amortyzacja, czyli zużycie kapitału trwałego.
Dochód narodowy to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. Jego wielkość otrzymuje się poprzez odjęcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji.
Wielkość zużycia kapitału trwałego trudno jest precyzyjnie ustalić i w rezultacie większość ekonomistów stosuje PNB jako wyznacznik dochodu narodowego i miernik zmian sytuacji…
… gospodarczej kraju. Wynika z tego faktu również konieczność zawarcia w rachunku PNB najszerszego obszaru działalności gospodarczej danego państwa. W praktyce napotyka się na dwa zasadnicze problemy:
Efekty uboczne działalności gospodarczej wpływają na wzrost uciążliwości życia, czyli od PNB należałoby odjąć tzw. ujemne efekty zewnętrzne produkcji (uboczne), co jest praktycznie niemożliwe do oszacowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz