Wykład - Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego - strona 1 Wykład - Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego - strona 2 Wykład - Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
Wykład 1
Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego.
Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości i bada czynniki wpływające np.: na poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarce, ogólną wielkość cen, globalne zatrudnienie i poziom inwestycji, a także dochody i wydatki budżetu państwa. Dlatego stwierdza się, że makroekonomia bada zagregowane wielkości w kontekście całej gospodarki.
Makroekonomia decyduje o poziomie kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych łącznie z tempem wzrostu gospodarczego oraz kształtuje poziom życia narodów. Do zagadnień, którymi zajmuje się makroekonomia należą:
produkt narodowy brutto ( PNB )
inflacja
bezrobocie
bilans płatniczy w połączeniu z bilansem handlowym
Wydatki na dobra i usługi = 5000 zł.
Oszczędności Dobra i usługi Wydatki na 2000 zł inwestycje 2000 zł
Usługi czynników produkcji
Dochody czynników produkcji = 7000 zł
Z punktu widzenia makroekonomii najważniejsze są cztery cele:
produkcja
wysoka stopa wzrostu
wysoki poziom w stosunku do rozporządzalnego kapitału
zatrudnienie
wysoki poziom zatrudnienia
niskie bezrobocie
stabilność poziomu cen przy swobodnej grze sił rynkowych
bilanse zagraniczne:
równowaga eksportu i importu
stabilność kursu waluty
Bardzo ważne są też cztery podstawowe narzędzia, którymi makroekonomia się posługuje:
polityka fiskalna
wydatki publiczne
podatki
polityka monetarna
- kontrola podaży pieniądza wywierająca wpływ na stopę procentową
polityka dochodowa
stosunki międzynarodowe
polityka handlu zagranicznego
interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych
Jedną z najlepszych miar poziomu produkcji w gospodarce jest produkt narodowy brutto, który może być rozpatrywany w dwóch pojęciach. Jeżeli PNB jest wyrażony w cenach bieżących to mówimy, że jest to PNB nominalny. Natomiast PNB realny jest skorygowany o poziom inflacji w danym kraju. Uwagę zwraca się na znaczenie PNB realnego, który jest określany jako tętno gospodarki narodowej

(…)

…, który jest określany jako tętno gospodarki narodowej. W okresie największego kryzysu gospodarczego w latach 1929 -33 doszło na wskutek spadku produkcji do spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia. Analizując to zjawisko też w przyszłości dla wielu krajów stwierdzono, że kiedy produkcja i zatrudnienie są na wysokim poziomie to wzrasta inflacja, natomiast przy wysokim bezrobociu inflacja przygasa.
Często wyodrębnia się tzw. naturalną stopę bezrobocia, która aktualnie w USA wynosi ok.. 5% ogółu całej siły roboczej. Stwierdzono, że gdy następowałby spadek bezrobocia poniżej tej stopy to inflacja zaczęłaby wzrastać.
Jeżeli naturalna stopa bezrobocia odpowiada tendencjom rozwojowym w PNB to mówimy, że mamy do czynienia z produktem potencjalnym. Jest to najwyższy poziom PNB, do którego utrzymania zdolna jest dana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz