Inflacja-opracowanie - Wskaźniki cen

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja-opracowanie - Wskaźniki cen - strona 1 Inflacja-opracowanie - Wskaźniki cen - strona 2 Inflacja-opracowanie - Wskaźniki cen - strona 3

Fragment notatki:

Inflacja
Inflacja - wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi
Deflacja - spadek ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi
Stagflacja - zjawisko polegające na szybkim wzroście cen (inflacji) w warunkach stagnacji gospodarczej, występujące w gospodarkach zmonopolizowanych
Rodzaje inflacji:
ciągniona przez popyt - występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całkowita wielkość produkcji. Taki efekt ma najczęściej miejsce w okresach wojen, kiedy olbrzymie wydatki państwa na zbrojenia i wysoki stopień wykorzystywania zdolności produkcyjnych powodują szybki (nieraz gwałtowny) wzrost cen. Za wzrost inflacji popytowej obciąża się odpowiedzialnością rząd, który dopuszcza do nadmiernych wydatków, bądź bank centralny, który zachęca do nadmiernej kreacji pieniądza poprzez tanie kredyty.
pchana przez koszty - występuje gdy cena jednego lub kilku zasobów ulega zwiększeniu oraz w sytuacji gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów. Za wzrost inflacji kosztowej obciąża się odpowiedzialnością związki zawodowe, które nadmiernie żądają wzrostu płac. Inflację kosztową mogą również powodować przedsiębiorstwa monopolistyczne podnoszące ceny podstawowych surowców i dóbr finalnych.
strukturalna - występuje wtedy, gdy producenci nie są w stanie nadążyć za zmianami struktury popytu i pojawiają się niedobory najbardziej poszukiwanych produktów
Podział inflacji ze względu na tempo wzrostu:
pełzająca - do 5% w skali roku; nie wpływa ujemnie na gospodarkę
krocząca - 5-10% w skali roku
galopująca - do 150% w skali roku
hiperinflacja - powyżej 150% w skali roku
Pomiar inflacji
Wskaźniki cen:
Inflacja mierzona jest na podstawie zmian ogólnego poziomu cen. Natomiast ogólny poziom cen mierzony jest za pomocą wskaźników cen, stanowiących pewne średnie cen dla konsumentów lub cen dla producentów.
CPI - wskaźnik cen konsumpcyjnych (ew.: indeks kosztów utrzymania) - mierzy koszt pewnego rynkowego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. Podstawowe grupy w owym koszyku to: żywność, dzież, mieszkanie, opał, transport i opieka lekarska. Wskaźnik cen konstruowany jest ważąc każde dobro zgodnie z jego znaczeniem ekonomicznym (czyli udziałem wydatków na to dobro w całej sumie wydatków konsumpcyjnych):
CPI = p1t/p10 x 100 x (udział p1) + p2t/p20 x 100 x (udział p2) + … gdzie: pt - cena w roku t, p0 - cena w roku bazowym
PPI - wskaźnik cen zbytu - jest wskaźnikiem cen hurtowych. Służy do mierzenia cen w miejscu pierwszej sprzedaży i charakteryzuje się dużą szczegółowością.
Deflator (GNB) - korektor PNB - wskaźnik cen dla całości produktu narodowego brutto. Definiowany jest jako stosunek PNB nominalnego do PNB realnego. Użyteczność deflatora wynika z faktu, że obejmuje on ceny wszystkich dóbr wchodzących do PNB, a nie tylko dóbr konsumpcyjnych jak CPI.

(…)

… inflacji
Przy założeniu, że w krótkim okresie czasu szybkość obiegu pieniądza w gospodarce (V) oraz realny poziom dochodów (Y) są stałe, poziom cen rynkowych będzie zmieniał się zgodnie z równaniem: M⋅V = P⋅Y. A więc: ΔM/M = ΔP/P. Równanie to tłumaczy, że inflacja spowodowana jest nadmierną podażą pieniądza w stosunku do realnego produktu narodowego.
Inflacja a bezrobocie
Krótkookresowa krzywa Phillipsa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz