Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania - strona 1 Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania [rebus sic stanibus] Doświadczenie wskazuje, że rygorystyczne traktowanie zasady pacta sunt servanta prowadzi niekiedy do rezultatów rażąco niesprawiedliwych. Art. 357[1 ]. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Analiza konstrukcji wyżej przytoczonego artykułu pozwala na wyodrębnienie następujących elementów konstrukcyjnych:
- zakresu podmiotowego.
- materialno prawnych przesłanek zastosowania konstrukcji.
- określenia konsekwencji spełnienia tych przesłanek. Zakres podmiotowy Konstrukcja przyjęta przez ustawodawcę, umożliwia zastosowanie klauzuli zarówno przez wierzyciela jak i dłużnika. Brak jest ograniczeń podmiotowych zastosowania ogólnej regulacji wpływu zmiany okoliczności na zobowiązanie. (Dawny kodeks cywilny wyłączał możliwość zastosowania klauzuli przez podmioty gospodarcze, powołując się na ochronę interesu tzw. Nieprofesjonalistów czy pewności gwarancji w obrocie gospodarczym Przesłanki zastosowania. Możliwość powoływania się na artykuł 357 1 k.c. uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek:
Źródłem powstania zobowiązania jest umowa.
Zmiana stosunków ma charakter nadzwyczajny
Zmiana niesie ze sobą nadmierne trudności w spłaceniu świadczenia lub grozi jednej ze stron rażąca strata, czego strony nie przewidywały zawierając umowę,
Między zmianą okoliczności a wpływem tej zmiany na zobowiązanie istnieć musi związek przyczynowy
Jeżeli z powodu nadzwyczajnej (doktryna postuluje by nazwać to istotną) zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy (a więc w braku postanowień umownych i w związku przyczynowym ze zmianą okoliczności), sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego:
odmiennie oznaczyć sposób wykonania zobowiązania (zmienić termin-moratorium sędziowskie, rozłożyć świadczenie na raty, zmiana miejsca itp. )
odmiennie oznaczyć wysokość świadczenia orzec o rozwiązaniu umowy (sąd może „nawet” rozwiązać - jest to ostateczność, w takim przypadku zgodnie z zasadami współżycia społecznego i rozważeniu interesów stron orzeka o rozliczeniach stron jeśli zajdzie taka potrzeba) PRZEPIS MA CHARAKTER DYSPOZYTYWNY!
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz