Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie - strona 1 Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie - strona 2 Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ systemu ubezpiec zenia na wysokość odszkodowania Czym jest suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia - wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica, do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mienia.
Jak wyznacza się wartość przedmiotu ubezpieczenia: Wartość odtworzeniowa odpowiada cenie nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju lub kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i materiałów bez uwzględni enia stopnia faktycznego zużycia w momencie szkody.
Wartość rzeczywista odnosi się do kosztów nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju lub kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przy zastosowaniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i materiałów z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia w momencie szkody.
Wartość rynkowa odpowiada cenie, za jaką zakupiono dany składnik mienia albo za jaką możnaby go sprzedać w dniu szkody Np. mieszkanie, dzieła sztuki, antyki i zbiory kolekcjonerskie .
Systemy, które występują w ramach ubezpieczeń majątkowych: System ubezpieczenia na sumy stałe: System ubezpieczenia na sumy stałe - Powinien być stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniu zgromadzonych na terenie jednej lokalizacji: środków trwałych, inwestycji, mienia powierzonego, mienia pracowniczego, środków pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia ruchomego o niedużej wartości od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczeniu podlega wówczas całkowita warto ść mienia i to do jej wysokości wypłacone zostanie odszkodowanie. Każdorazowa wypłata odszkodowania będzie pomniejszać sumę ubezpieczenia. Będziesz mógł ją uzupełniać poprzez opłatę dodatkowej składki.
System ubezpieczenia na sumy zmienne: System ubezpieczenia na sumy zmienne - Najczęściej stosowany przy ubezpieczeniu środków obrotowych (zapasów, surowców, materiałów, produktów, towarów) oraz gotówki i mienia w transporcie (cargo). Stosowany, gdy przewidywane są du ż e wahania warto ś ci ubezpieczanego mienia w całym okresie ubezpieczenia. Do ubezpieczenia zgłasza się jedynie przewidywaną najwi ę ksz ą dzienn ą warto ść środków obrotowych, jaka może zostać zgromadzona w miejscu ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania polisy. Wartość tą określa się w oparciu o przewidywane koszty ponownego wytworzenia lub zakupu, przy czym wybiera się mniejszą z nich. Tak określona kwota będzie sumą ubezpieczenia i to od niej wyliczona zostanie składka zaliczkowa (50% - 80%). Ostateczne rozliczenie składki nastąpi po upływie okresu ubezpieczenia, na podstawie nadsyłanych przez ciebie co kwartał informacji o faktycznym stanie i wartości ubezpieczonego mienia. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie wpłacenia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia składki wyższej niż to wynika z rzeczywistego stanu mienia w całym okresie ubezpieczenia.


(…)

…, która będzie pokryta przez ubezpieczającego. Skutkiem tej klauzuli jest pomniejszenie składki ubezpieczeniowej. Można ją wykreślić z umowy, kosztem zwiększenia stopy składki.
Przykład
Wysokość szkody: 2000 zł.
Udział własny: 10%.
Wypłacone odszkodowanie: 2000*(1-0,1)= 1800 zł.]
Udział własny ubezpieczającego w szkodzie wyniósł 200 zł.
Franszyza (zwane klauzulą umowną) - postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz