Obowiązki zakładu ubezpieczeń - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki zakładu ubezpieczeń - wykład - strona 1 Obowiązki zakładu ubezpieczeń - wykład - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ - terminowe wypłacenie odszkodowania oraz świadczenia.
Ustalenie wysokości odszkodowania przebiega inaczej niż przy świadczeniach: ubezpieczenia majątkowe - strata majątkowa - suma pieniężna,
ubezpieczenia osobowe - wypłata świadczenia najczęściej w wysokości sumy ubezpieczenia w umowie.
RÓŻNE SYSTEMY UBEZPIECZENIA:
1. system ubezpieczeń na sumy stałe - stosując ten system wartość ubezpieczenia ustala się na podstawie najwyższej wartości majątku przewidzianej w okresie ubezpieczenia. Na początku okresu ubezpieczenia ubezpieczający płaci składkę zaliczkową (depozytową), która nie ulega zwrotowi. Możliwość skorygowania wysokości składki odpowiednio do faktycznego kształtowania się wartości majątku w okresie ubezpieczenia. System ten stosuje się przy ubezpieczeniu środków obrotowych lub mienia przyjętego do komisowej sprzedaży. Przy wartości nowej - odszkodowanie wypłacane jest nie jako wartość zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, ale w wysokości odpowiadającej wartości nowego przedmiotu, który ma takie parametry jak przedmiot zniszczony. A zatem ustalając wartość nową, należy uwzględnić wszystkie koszty jakie będą musiały być poniesione aby odtworzyć obiekt tego samego rodzaju z zastosowaniem tej samej konstrukcji i materiałów, albo też kupić obiekt gotowy podobny do zniszczonego. ZU stosuje wartość nową, jeśli stopień zużycia majątku nie jest wyższy niż 40 %. Jest to ogólna zasada, przy czym w ubezpieczeniach dobrowolnych każdy zakład ubezpieczeń, może ustalić sobie inny próg. Wartość techniczna - odpowiada wartości nowej pomniejszonej o faktyczne zużycie techniczne. Stosowana jest w przypadku , gdy zużycie majątku jest większe od 40%. Wartość upłynnienia - Stosowana , jeśli stopień zużycia majątku jest tak duży, że nie pozwala na dalsze użytkowanie majątku. W takim przypadku suma ubezpieczenia ustalana jest na poziomie ceny sprzedaży pozostałości. Odszkodowanie jest wypłacane jako wartość upłynnienia oszacowana na dzień szkody. Wartość księgowa brutto - księgowa wartość początkowa mienia z uwzględnieniem kolejnych jego przeszacowań. W przypadku jej zastosowania, obowiązuje zasada iż odszkodowanie za szkodę częściową nie może przekroczyć tej części wartości księgowej brutto mienia dotkniętego szkodą, która odpowiada procentowemu stopniowi jego uszkodzenia. Wartość otaksowana- Taksa- ocena dokonana przez rzeczoznawców. Wg tej wartości wyceniane są dobra posiadające walory artystyczne czy kolekcjonerskie Wartość kosztorysowa - określana jest na podstawie przewidywanego kosztu budowy , przebudowy albo remontu. Wartość ubezpieczenia stanowi najwyższa średnia miesięczna, wartość majątku przewidywana w okresie ubezpieczenia.


(…)

… polisowa stanowi osobne ubezpieczenie,
6. system ubezpieczeń na wartość częściową - stosowany w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem oraz rabunku w sytuacji gdy ubezpieczyciel traktuje ten rodzaj jako dodatek do ubezpieczenia od ognia, które to nie może funkcjonować samodzielnie. System ten stanowi alternatywę do systemu ubezpieczeń na pierwsze ryzyko. Ubezpieczający deklaruje do ubezpieczenia kwotę…
…, dla których rachunkowość jest prowadzona centralnie przez ubezpieczającego. Wartość ubezpieczenia stanowi ogólna wartość majątku we wszystkich placówkach. Stanowi ona własność lub pozostaje do dyspozycji ubezpieczającego. Gdy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy ubezpieczający zobowiązany jest do udowodnienia , które mienie znajdowało się w wyznaczonej placówce.
4. system ubezpieczeń solidarnie na sumy zmienne
5. system ubezpieczeń na pierwsze ryzyko - stosowany do każdego mienia ruchomego a także dla gotówki oraz mienia osobistego pracowników przy ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych. Można także ubezpieczyć koszty, które towarzyszą szkodzie. Ustalając sumę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę przewidywaną maksymalną wartość straty jaka może nastąpić w przypadku jednego wypadku ubezpieczeniowego. Stosując…
…, przeróbki, sprzedaży (tzw. wartość pozostałości). Do wysokości szkody dolicza się koszty ratunku, czyli koszty wynikłe z zastosowania środków mających ograniczyć wielkość strat nawet jeśli środki te okazały się bezskuteczne. OWU oraz klauzule polisowe mogą określać korekty np. udział własny ubezpieczającego, franszyza integralna i redukcyjna.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz