Wpływ eksploataacji na zachowanie się górotworu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ eksploataacji na zachowanie się górotworu - wykład - strona 1 Wpływ eksploataacji na zachowanie się górotworu - wykład - strona 2 Wpływ eksploataacji na zachowanie się górotworu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 5. Wpływ eksploatacji złoża na zachowanie się górotworu i powierzchni.
W czasach gdy roboty górnicze prowadzono pod terenami nie zabudowanymi, nie było potrzeby naukowego badania wpływu eks­ploatacji podziemnej na powierzchnię. Dopiero ogromny rozwój górnictwa w XIX i XX wieku (zwłaszcza węglowego), przy równoczes­nym wzroście zaludnienia oraz zabudowie zakładów przemysłowych na terenach górniczych, przyczynił się stopniowo do większego zainte­resowania się zagadnieniem wpływów eksploatacji podziemnej na powierzchnię i górotwór.
Szczególnie po drugiej wojnie światowej nastąpił w kraju, jak i za granicą szybki rozwój badań naukowych w zakresie wpływów eks­ploatacji górniczej na powierzchnię, górotwór i obiekty.
Badania te miały na celu możliwie pełne poznanie procesów deformowania się powierzchni i górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ustalenie charakterystycznych parametrów i wskaźników, koniecznych do:
- przewidywania wpływów projektowanych eksploatacji górni­czych na powierzchnię i zlokalizowane na niej obiekty,
- projektowania bezpiecznej z punktu widzenia ochrony powierz­chni eksploatacji górniczej, w sensie ograniczenia jej wpływu do możliwego minimum,
- wyznaczenia właściwych rozmiarów filarów ochronnych i bez­pieczeństwa,
- ustalenia metod profilaktyki górniczej.
Temat: 5.1. Zachowanie się górotworu w czasie eksploatacji złoża.
Drążenie wyrobisk górniczych, zwłaszcza podziemnych, oraz wybiera­nie kopaliny ze złóż powoduje naruszenie pierwotnej równowagi górotworu.
W górotworze naruszonym pojawiają się siły uruchamiające różne procesy, które prowadzą do powstania mniej lub bardziej trwałego stanu równowagi. Siły te dążą przede wszystkim do wywołania ruchu mas skalnych w kierunku wybranych przestrzeni, ruch mas skalnych zaś powoduje mniejsze lub większe deformacje górotworu nieraz nawet w znacznej odległości od wyrobisk górniczych oraz różne deformacje powierzchni ziemi.
Ogólnie deformacje górotworu i powierzchni ziemi zachodzące pod wpływem ruchów mas skalnych dzieli się na ciągłe i nieciągłe. Deformacje ciągle powstają w większej odległości od wyrobiska, które było przyczyną ruchu mas skalnych, jest to tzw. strefa ugięcia charakteryzująca się tym, że warstwy skalne lub powierzchnia ziemi wyginają się bez przerwania ich ciągłości.
Deformacje nieciągle charakteryzują się przerwaniem pierwotnej ciągłości warstw skalnych lub powierzchni ziemi i występują w mniej­szej odległości od wyrobiska, które było przyczyną ruchów skał, są to tzw. strefy zawału i bezpośrednio z nią sąsiadujące

(…)

… do odsiar­czania węgla,
- gotowe opracowania GIG w zakresie ochrony powietrza (iden­tyfikacja emisji zanieczyszczeń przez pomiary; ochrona przed zanieczyszczeniami - filtry i materiały filtracyjne) oraz ochro­ny wód (badania wód, uzdatnianie wody i ścieków, odsalanie wód), ochrony gleby i zagospodarowania odpadów.
Pytania kontrolne
l. Jak zachowuje się górotwór w czasie eksploatacji złoża?
2. Scharakteryzuj nieckę osiadania - jakie czynniki decydują o jej kształcie?
3. W jaki sposób zmniejsza się wpływy eksploatacji na powierzchnię? 4. Wyjaśnij pojęcia filarów: oporowego i ochronnego - w jakim celu są zostawiane?
5. Czy znasz konkretne przykłady ochrony środowiska naturalnego przez zakłady górnicze?
6. Co to są szkody górnicze i jak się je usuwa?

… w środowisku naturalnym, zwłaszcza nieodwracalnych. Ponadto zasa­dą powinno być, że szkody spowodowane w środowisku naturalnym powinny być również naprawione przez tzw. rekultywację terenów pogórniczych i oddane do normalnego zagospodarowania.
Praktycznymi przykładami stosowania ochrony środowiska przez zakłady górnicze są między innymi:
- zakład odsalania wód dołowych kop. Dębieńsko, który po rozbudowie…
… obiektów podziemnych, a także znajdujących się na powierzchni ziemi. Uszkodzenie lub zniszczenie takich obiektów nazywa się szkodami górniczymi.
Obecnie powszechnie stosowane są zdobycze nauki górniczej w zakresie przewidywania wielkości i rodzaju deformacji górotworu oraz zastosowanie w przypadkach koniecznych odpowiedniej profi­laktyki górniczej mającej na celu ograniczenie tych zjawisk do mniejszych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz