Pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi - strona 1 Pytania i odpowiedzi - strona 2 Pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: rodzaje naturalnych przekształceń terenu, geologiczno-górnicze czynniki wpływające na deformację terenu.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: zadania geodety w procesie eksploracji złóż, pojęcie numerycznego modelu terenu, geofizyczne metody badawcze, typy form złożowych, systemy eksploatacji, wskaźniki deformacji.

1.Podać rodzaje naturalnych przekształceń terenu.
1. Erozja
2. Akumulacja osadów
3. Działanie wiatru
2. Opisać zmiany na powierzchni wskutek głębinowej eksploatacji złoża.
1.Deformacje nieciągłe nad wyrobiskami (leje, szczeliny, zapadliska)
2. Deformacje ciągłe ( osiadanie powierzchni na dużym obszarze)
3. Wstrząsy górnicze 4. Zalewiska w miejscach podmokłych
5. Osuszanie gleb
3. Podać geologiczno-górnicze czynniki wpływające na deformację terenu
1. Odwadnianie terenu
2. Wydobycie kopaliny
3. Aktywacja uskoków tektonicznych
4. Kompakcja
4. Co to jest linia pomiarowa i zasady jej tworzenia na terenach eksploatacji górniczej5. Podać zadania geodety w procesie eksploracji złóż.
Wyznaczanie lokalizacji otworów wiertniczych i geofonów
Lokalizować miejsca badan geofizycznych
Nanosić wszystko na mapę
GEOSTATYSTYKA- włączyć się w badanie zmienności rozkładu minerału, złoża
6. Opisać zmiany zachodzące w górotworze i na powierzchni terenu na skutek otworowej eksploatacji gazu ziemnego.
Górotwór podobnie jak w wypadku wody jest niczym porowata gąbka, w porach znajduję się gaz który wydobywany jest metodą otworową. W górotworze dochodzi więc do kompakcji czyli kurczenia się złoża w skutek, na powierzchni terenu powstają niecki obniżeniowe charakteryzujące się dużą powierzchnia i zasięgiem osiadań o znacznych wartościach.
7.Zadania geodety w związku z przekształceniami antropogenicznymi
Przed rozpoczęciem przekształcania terenu powinny się odbyć wstępne pomiary geodezyjne. Następnie w czasie trwania przekształcania terenu geodeci powinni systematycznie przeprowadzać pomiary nanosząc wszystko na mapę. Analizując pomiary i opierając się na znanych modelach można przewidzieć sposób dalszych zmian terenu. Można więc poczynić wszelkie kroki aby zmiany te nie były niekorzystne dla społeczeństwa. Można zakazać wydobycia, wprowadzić nowoczesne technologie które ograniczą wpływ wydobycia na teren lub przeciwdziałać zniszczenia. Budować budynki odporne na takie zmiany terenu itp.
8.Przekształcenia przy wydobyciu odkrywkowym
1. Wykonanie wyrobiska. Zdjęcie nakładu wiąże się z ogromnymi masami ziemnymi które trzeba wydobyć i gdzieś składować.
2. Odwodnienie górotworu, tworząc kopalnie odkrywkową przecinamy warstwy wodonośne i odkrywka jest zalewana, musimy więc stworzyć system studni aby obniżyć poziom wody, stworzyć lej depresyjny
3. Odkrywka + hałdy+ drogi dojazdowe zajmują duży obszar terenu. Transport wywołuje hałas i może powodować niekorzystne drgania terenu
4. Przeróbka kopaliny, powstają zbiorniki składowania odpadów. Świetnym przykładem jest żelazny most w okolicach Lubina.


(…)

… identyfikacja przewodów podziemnych), 2. sejsmometria(wzbudzanie fali i badanie fal sprężystych, fale się rozchodzą i wracają do geofonów),
3. grawimetria(przysp. siły ciężkości), 4. magnetometria,
5. metody geoelektryczne, 6. geofizyka otworowa(otwory wiertnicze, na 1km2 ok 1-2 odwiertów, określa nam jedynie że jest złoże i na jakiej głębokości, nie wiemy nic o jego budowie)
14. Strop- Górna część złoża…
… do geofonów),
3. grawimetria(przysp. siły ciężkości), 4. magnetometria,
5. metody geoelektryczne, 6. geofizyka otworowa(otwory wiertnicze, na 1km2 ok 1-2 odwiertów, określa nam jedynie że jest złoże i na jakiej głębokości, nie wiemy nic o jego budowie)
Górnictwo otworowe - udostępnianie złóż poprzez wiercenia (ropa, gaz i woda w izolowanych skałach porowatych, antyklinach)
Kompakcja: 1. Spadek ciśnienia…
… ziemi obejmującą grunt, roślinność oraz sztuczne konstrukcje(budynki,drogi) , które przykrywają powierzchnię ziemi.
Naturalne przekształcenia powierzchni: osuwiska, spełzywanie, kras, tektonika (trzęsienia i ruch płyt), wulkanizm.
Do czego geodecie potrzebna wiedza o ruchach/deformacjach powierzchni terenu ?
obserwacja → opracowanie → interpretacja → prognozowanie
Oddziaływania antropogeniczne…
… przemieszczeń tworzymy w jakimś systemie wysokościowym. Może być to układ globalny lub lokalny. Interesują nas zmiany np. Kamienicy więc nie musimy mieć obserwacji globalnych.
Efekty przekształcenia
Przemieszczenie(wektor)-zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia w określonym interwale czasu
Odkształcenie(tensor)-wzajemna zmiana położenia punktów obiektu w określonym interwale czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz