Wody podziemne w górnictwie węgla kamiennego - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wody podziemne w górnictwie węgla kamiennego - charakterystyka - strona 1 Wody podziemne w górnictwie węgla kamiennego - charakterystyka - strona 2 Wody podziemne w górnictwie węgla kamiennego - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii
Górnictwa i Geologii
Temat nr 2.Charakterystyka wód podziemnych w górnictwie węgla kamiennego
Prowadzący: Wykonali:
Charakterystyka wód podziemnych w górnictwie węgla kamiennego.
Złoża węgla kamiennego na terenie Polski zalegają w utworach wieku górnokarbońskiego i występują w obrębie trzech Zagłębi:
Dolnośląskiego (DZW)
Górnośląskiego (GZW)
Lubelskiego (LZW)
Około 85% polskich zasobów węgla kamiennego występuje w GZW, dlatego w naszej pracy zaczniemy właśnie od Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W ramach zapadliska górnośląskiego uformowany jest basen sedymentacyjny o powierzchni 7500 km2 i miąższości osadów dochodzących do 11km, którego granice określa zasięg utworów karbonu produktywnego. Stanowi on wielopoziomową hydrostrukturę, w której występują utwory wodonośne od kambru do czwartorzędu włącznie. Ogólna twardość wód w utworach karbonu waha się w granicach 0,11-887,32 mval/dm3, zaś twardość węglanowa zawiera się w przedziale 0-98,30 mval/dm3. Uwzględniając te wartości, rozpatrywane wody należy zaliczyć od miękkich do bardzo twardych. Wody bardzo twarde, o twardości niewęglanowej (chlorkowej i siarczanowej) są charakterystyczne dla solanek.
Odczyt pH wód waha się od 4,2 do 9,9, co pozwala zaliczyć rozpatrywane wody od kwaśnych do zasadowych. Wody kwaśne i słabo kwaśne są na ogół wodami kopalnianymi, wzbogaconymi na drodze procesów hydrolizy w jony metali ciężkich. Wody warstw wodonośnych położonych głęboko w basenach artezyjskich karbonu górnośląskiego należy zaliczyć do słabo zasadowych i zasadowych.
Koncentracja podstawowych kationów i anionów w wodach, wyrażone w mg/dm3, kształtują się następująco (Wilk 2003):
Kationy
Aniony
Ca2+ 2,4-10900
HCO3- 4,55-2824,3
Mg2+ 0,1-7306,9
SO42- 0-6386,48
Na+ 1,9-103040
Cl- 0,1-187938
K+ 0,44-10000
NNO3 0-40
Fe(ogólnie)
0,01-295
J- 0-125
NH4+ 0,003-95


(…)

… z ogólną prawidłowością: HCO3-Cl→Cl-HCO3→Cl.
Bibliografia:
Wilk. Z 2003: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa.
Wagner J. 1997: Charakterystyka hydrogeologiczna użytkowych poziomów wodonośnych. Poziomy wodonośne karbonu.
Różkowski A. 1989:Stan, rozwój i zakres badań hydrogeologicznych Lubelskiego Zakładu Węglowego. Wiek wód podziemnych w świetle badań ich składu izotopowego.
5

…, w interwale głębokości 548-1982 m, podwyższonych stężeń metali ciężkich. Stężenia metali, wyrażone w mg/dm3, mieszczą się w granicach: Cr = 0,05-1; Cu = 0,15-0,25; Ni = 0,3-1,4; Cd = 0,16-0,75; Pb = 1,4-1,6; Co = 0,8; Zn = 0,15-1. Wody płytko zalegających poziomów wodonośnych są z reguły wodami wielotonowymi, zaś wody głęboko położonych warstw wodonośnych są głównie wodami dwutonowymi lub trójtonowymi…
…, charakteryzują się one również podwyższoną koncentracją metali ciężkich i śladowych takich jak: chrom, kadm, nikiel, rtęć, stront.
Generalnie, badania potwierdziły odmienność wód podziemnych kopalń wałbrzyskich od wód innych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Niewielka mineralizacja chlorkiem sodu (37-137 mg/dm3 Cl-1) czyni je mniej toksycznymi dla środowiska wód powierzchniowych.
W przypadku Niecki Nowa Ruda…
… dopuszczalne dla wód pitnych. Ze wzrostem głębokości poziomów zmienia się skład jonowy wody z czterotonowej typu SO4-HCO3-Mg-Ca na trzytonową typu SO4-HCO3-Na. Według klasyfikacji jakościowej wody kopalniane z pola Słupiec zalicza się częściowo do: wód pitnych kalsy IA1 i IA2, wód pitnych akretalnych klasy IB2 i częściowo do wód przemysłowych technologicznych klasy IIA2.
Lubelskie Zagłębie Węglowe stanowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz