Władza pałstwowa i władza polityczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza pałstwowa i władza polityczna - strona 1 Władza pałstwowa i władza polityczna - strona 2 Władza pałstwowa i władza polityczna - strona 3

Fragment notatki:

Władza państwowa i władza polityczna. WŁADZA POLITYCZNA - Wraz z rozwojem monarchii stanowej oraz parlamentaryzmu pojęcie społ. politycznego rozciągano na grupy uprzywilejowane, które uzyskiwały możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych, nabywały podmiotowość polityczną. - Np.; partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje, ruchy społeczne, związki zawodowe, duże organizacje gospodarcze itp. - W relacji między partią a państwem- zdolność narzucania woli danej partii parlamentowi tylko dlatego, ze ma ona dostatecznie dużo mandatów poselskich. Władza publiczna- zdolność podmiotów uprawnionych do narzucania woli podmiotom podporządkowanym w tych dziedzinach życia społecznego, które dotyczą wszystkich osób i organizacji podległych i są dostępne dla ogółu, a zatem powszechne oraz jawne. 1 deprywacja- postępowanie eksperymentalne polegające na radykalnym ograniczeniu komuś dopływu wszelkich bodźców przez dłuższy czas. WŁADZA PAŃSTWOWA - zdolność organów państwa (ustawodawczych, wykonawczych i sądowych) do narzucania woli osobom i organizacjom podległym w drodze aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych, orzeczeń sądowych, wezwań- pod groźbą zastosowania zalegalizowanego przymusi fizycznego w razie niewykonania lub naruszenia zawartych w nich treści. - Ma charakter władzy politycznej i jest częścią władzy publicznej może legalnie stosować przymus. Skuteczna powinna być już sama groźba stosowania go. -Nagradzanie za dobre zachowanie (odznaczenia, ordery) karanie za złe zachowanie. dysponuje różnego rodzaju środkami materialnymi, decyduje o ich podziale, wykorzystaniu itp. Informacje- kontrola informacji większa lub mniejsza w zależności od ustroju.(kto je może przekazać jak r kiedy itp.) Oddzielamy tu „legitymizację” (uprawomocnienie, czyli proces wiodący do uzyskania prawomocności) od „legitymacji” (prawomocności) i „delegitymizacji” (utraty prawomocności)
Definicje: Behawioralna - władza to szczególny typ zachowania polegający na możliwości modyfikowania zachowania innych ludzi
Teleologiczna - władza to spełnienie pewnych celów, wytwarzanie zamierzonych skutków
Instrumentalna - władza to możliwość stosowania szczególnych środków, zwłaszcza przemocy
Strukturalna - władza jako pewnego rodzaju stosunek między rządzącymi a rządzonymi
Zinstytucjonalizowanego wpływu - władza jest powiązana z możliwością instytucjonalnego wpływania na innych
Konfliktowa - władza ma możliwość podejmowania decyzji regulujących rozdział dóbr w sytuacjach konfliktowych


(…)

… cele, metody i środki realizacji interesów grup społecznych i jednostek. Decyzje polityczne wiążą się z aktywnością zorganizowanych grup społecznych walczących o władzę publiczną lub wywierających wpływ na nią.
Podmioty polityki.
Zdolność jednostek, grup społecznych i organizacji do tworzenia polityki nazywa się podmiotowością polityczną, a je same podmiotami polityki. Podmioty polityczne to czynne…
… też poprzez wpływanie na proces
podejmowania decyzji politycznych. Podmioty polityki przyjęło się dzielić na pierwotne i wtórne. Podmioty polityki pierwotne to wielkie grupy społeczne, wspólnoty narodowe i etniczne pojmowane jako zorganizowane całości, zespolone wspólnotą interesów i dążeń.
Podmioty polityki wtórne to rozmaite siły polityczne, instytucje polityczne organizacje wyznaniowe, grupy i zespoły…
…. Stopień podmiotowości politycznej zależy od udziału danego podmiotu w decydowaniu w mechanizmach systemu politycznego oraz jego ekonomicznego, socjalnego i kulturowego otoczenia. Podmioty polityki przyjęło się dzielić według różnych kryteriów m.in.:
-liczebności (podmioty zbiorowe i indywidualne) -miejsca w strukturze politycznej
-funkcji (podmioty decyzji i wpływu) Każde wyróżnienie ma cel porządkujący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz