Więzi organizacyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 4662
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Więzi organizacyjne- opracowanie - strona 1 Więzi organizacyjne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

VII. WIĘZI ORGANIZACYJNE
W strukturach administracji publicznej występują różnego rodzaju zależności i więzi. Podstawowy podział więzi organizacyjnych zakłada istnienie:
a) organizacyjnych więzi prawnych,
b) pozaorganizacyjnych więzi prawnych.
1. Kierownictwo
Funkcjonuje w systemach scentralizowanych, zhierarchizowanych. To stan więzi organizacyjnej.
Charakterystyka:
Istnieje podmiot kierujący i kierowany, właściwie istnieje zależność podrzędności/nadrzędności.
Pełna ocena jednostki podrzędnej.
Środki prawne po stronie kierującego w postaci na przykład poleceń służbowych, służbowych także środki z zakresu nadzoru, koordynacji i kontroli.
Pełna odpowiedzialność prawna podmiotu kierującego za działanie kierowanego.
2. Nadzór
Funkcjonuje w systemach zdecentralizowanych. Stan więzi pozaorganizacyjnej.
Charakterystyka:
Istnieje podmiot nadzorczy i podmiot nadzorowany.
Zawężony zakres oceny działania głównie do treści i skutków - zawężenie do kryterium LEGALNOŚCI (szczególnie jest to widoczne w przypadku samorządu terytorialnego).
Podmiot nadzorowany odpowiada za swoje działania, a nadzorujący za czynności nadzorcze.
Możliwość wykorzystywania środków nadzoru (władczych i jednostronnych czynności oddziaływujących na podmiot nadzorowany) w postaci:
uchylenia rozstrzygnięcia,
zgłoszenia sprzeciwu, zawieszenia wykonania np. decyzji.
Przykładem więzi nadzorczej jest więź pomiędzy wojewodą a organami samorządu gminnego - w zakresie nadzoru sprawowanego nad samorządem terytorialnym. 3. Współdziałanie
Stan więzi pozaorganizacyjnej. Występuje w układach zdecentralizowanych. Podobny układ do koordynacji. Charakterystyka:
Podmioty są całkowicie od siebie niezależne.
Podmioty „dogadują” się w celu wykonania jakiegoś zadania administracyjnego, wspólnej realizacji określonych celów. Podmioty podpisują POROZUMIENIE administracyjne.
Pojawia się odpowiedzialność za treść działań i jego skutki.
4. Koordynacja
Może istnieć w systemie scentralizowanym i zdecentralizowanym. Stan więzi pozaorganizacyjnej. Charakterystyka:
Podmioty są od siebie niezależne.
Podmioty wykonują pewne zadanie administracyjne - harmonizują działania w pewnym celu.
Na organie koordynującym spoczywa obowiązek zbierania i uporządkowania informacji określonej treści, analizie tych informacji i przetworzenia jej pod kątem oznaczonego celu.

(…)

… - zgodność z celami normy prawa rzetelność - pod względem wykazywania należytej staranności, gospodarność - ekonomiczność działania. Pojawiają się wnioski pokontrolne.
Jako przykład można podać działalność Najwyższej Izby Kontroli, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Można wyróżnić wiele rodzajów kontroli, na przykład:
kontrola zupełna (nieograniczona - całość działalności jednostki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz