Nadzór - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Nadzór Układ zależności między organami sprawującymi funkcje administracji publicznej o charakterze ciągłym, polegający na sprawdzaniu zachowania podmiotu nadzorowanego i możliwości podejmowania władczych działań w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zachowaniu tego podmiotu.
Władcza ingerencja nie może przekształcić się w permanentne zastępowanie działań podmiotu nadzorowanego przez interwencje nadzorującego. Rodzaje nadzoru :
1) bezpośredni sprawowany przez organ bezpośrednio nadrzędny w stosunku do organu nadzorowanego 2) zwierzchni, sprawowany przez organ stojący na szczycie danego układu organizacyjnego w stosunku do wszystkich innych organów w tym układzie 3) prewencyjny - wkroczenie organu nadzorczego jeszcze przed rozpoczęciem działalności przez organ nadzorowany w celu zapobieżenia nieprawidłowościom 4) weryfikacyjny - organ ma prawo weryfikować (zmieniać, uchylać) rezultaty działań nadzorowanego
5) represyjny - organ nadzoru ma prawo wyciągania konsekwencji w stosunku do osób postępujących niewłaściwie 6) pozytywny - stosowany w celu przeciwdziałania nieprawidłowym stanom rzeczy, który służy przymusowemu wykonaniu obowiązków przez jednostkę nadzorowaną 7) kształtujący - wpływa na zmianę sytuacji prawnej jednostki nadzorowanej przez nałożenie obowiązków lub wydanie zakazu podejmowania działalności przez tę jednostkę. Przyczyna podjęcia tego nadzoru nie miałaby wynikać z analizy działalności jednostki nadzorowanej i stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości. Przesłanką ma być istniejąca obiektywnie potrzeba podjęcia tego typu wkroczenia. Nadzór jest charakterystyczną więzią dla adm zdecentralizowanej. Nadzór ma organiczone środki i kryteria
Przykłady kryteriów nadzoru:
1) legalności
*Art. 171.  konstytucji - 1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Organami nadzoru nad działalnością j.s.t. są Prez Raddy Mini. i wojewodowie as w zakresie spraw finansowych region. izby obrachunkowe
*Art. 85. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. 2) gospodarności
3) rzetelności
4) zgodności z polityką rządu
*Art. 11. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody i dokonuje okresowej oceny jego pracy. 2. Nadzór nad działalnością wojewody sprawowany jest pod względem zgodności jego działania z prawem oraz polityką rządu, a także pod względem rzetelności i gospodarności. Nadzór - środki -Limitowane: Personalne Rzeczowe (merytoryczne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz