Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne-opracowanie - strona 1 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne-opracowanie - strona 2 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OZNACZANIE WIELOPIERŚCIENIOWYCH
WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W PRÓBKACH
GRUNTU METODĄ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
SPRZĘŻONEJ Z SPEKTROMETRIĄ MAS (GC-MS)
CHEMIA ANALITYCZNA
I. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA )
1. Źródła emisji do środowiska naturalnego
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawierają od 2 do kilkunastu
podstawionych lub niepodstawionych, sprzężonych pierścieni aromatycznych. Są obecne
w produktach ubocznych niepełnego spalania i przeróbki paliw, głównie ropy naftowej oraz
węgla. Niektóre z nich powstają w procesach biosyntezy u roślin i bakterii.
Naturalne źródła pochodzenia tych związków to: pożary lasów, wypalania stepów,
erupcje wulkanów.
Antropogeniczne źródła, które są głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska
związkami WWA to: przemysł koksowniczy, hutniczy, elektrociepłownie, produkcja a
następnie ścieranie się gum i asfaltów, pojazdy mechaniczne zwłaszcza samochody z
silnikami wysokoprężnymi. Z pyłów zawartych w spalinach tych silników wyekstrahowano
kilkadziesiąt różnych WWA, m.in. benzo(a)piren -0,2 μg/g pyłu, fenantren - 55 μg/g pyłu,
fluoranten - 44 μg/g pyłu, chryzen - 13 μg/g pyłu. Emisja WWA do atmosfery pochodzi także
z gospodarstw domowych czy spalania odpadów. Natomiast dodatkowe zanieczyszczenie
wód i gleb może być efektem wycieków ze zbiorników z ropą naftową oraz katastrof
związanych z transportem tego paliwa.
2. Charakterystyka ogólna
WWA są ciałami krystalicznymi. Charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia
i niskimi prężnościami par. Mają charakter aromatyczny i są związkami niepolarnymi. W
obecności światła i tlenu ulegają reakcji fotochemicznej z utworzeniem dioli, chinonów i
aldehydów. Dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, natomiast słabo w
wodzie. Obecność innych związków organicznych zwiększa rozpuszczalność WWA w
wodzie.
WWA wykazują duże powinowactwo do powierzchni ciał stałych w związku z czym
uważa się iż, występują głównie w postaci zaadsorbowanej na powierzchni stałych cząstek
zarówno w wodzie, glebie jak i w powietrzu.
3. Toksyczność
W biocenozie istnieją gatunki posiadające enzymy pozwalające wykorzystać WWA
jako źródła węgla i energii. Są to organizmy odporne na szkodliwe działanie
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W zdecydowanej większości
przypadków obecność WWA wpływa niekorzystnie na organizmy. Związki te charakteryzuje

(…)

… będzie widmem produktów jej
rozkładu.
Rozdzielone w chromatografie gazowym składniki mieszaniny są kolejno
wprowadzane w fazie gazowej do źródła jonów (komory jonizacyjnej), gdzie cząsteczki
związków ulegają jonizacji i rozpadowi na naładowane fragmenty. Jest to więc proces
destrukcyjny i nie otrzymujemy z powrotem substancji wyjściowej. Dla cząsteczki związku
organicznego jonizację można przedstawić następująco:
M: → M+• + e
gdzie kropki (M:) oznaczają wolną parę elektronową lub orbital wiążący, a M+ nazywa się
jonem molekularnym, o ładunku dodatnim z i masie m. Utworzony jon molekularny, który
jest kationorodnikiem o nieparzystej liczbie elektronów, ma masę cząsteczkową praktycznie
równą masie cząsteczkowej badanego związku. Jon molekularny przejmuje znaczną część
energii kinetycznej jonizującego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz