Wiadomości ogólne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości ogólne - omówienie - strona 1 Wiadomości ogólne - omówienie - strona 2 Wiadomości ogólne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1.1. Cel i przedmiot mechaniki
Mechanika ogólna jest wykładana na uczelniach technicznych na kierunku
mechanika i budowa maszyn oraz na innych kierunkach, takich jak transport,
zarządzanie i marketing, inżynieria materiałowa. Celem nauczania tego przedmiotu
jest z jednej strony pogłębienie ogólnego wykształcenia studenta z zakresu nauk
ścisłych, a z drugiej uzyskanie podstaw teoretycznych do studiowania
wytrzymałości materiałów, drgań mechanicznych czy teorii maszyn i
mechanizmów.
Mechanika jako nauka jest działem fizyki zajmującym się badaniem ruchu
mechanicznego ciał materialnych. Prawa mechaniki są prawami ogólnymi i
odnoszą się do wszystkich ciał materialnych. Jednak w wielu przypadkach ciała
rzeczywiste występujące w przyrodzie zastępujemy modelami uproszczonymi
(wyidealizowanymi) ze względu na posiadaną wiedzę matematyczną albo ze
względu na wymaganą dokładność do celów praktycznych. Ustalaniem ogólnych
praw ruchu takich uproszczonych modeli ciał rzeczywistych, zwanych modelami
mechanicznymi, zajmuje się mechanika ogólna. Modelami tymi są: punkt
materialny, układ punktów materialnych i bryła sztywna.
Punkt materialny jest to ciało materialne, którego wymiary geometryczne mogą
być zaniedbane w porównaniu z innymi wymiarami występującymi w danym
zagadnieniu. Innymi słowy jest to punkt geometryczny obdarzony masą.
Układ punktów materialnych jest to zbiór punktów materialnych.
Bryła sztywna jest to ciało materialne, którego kształt i wymiary nie ulegają
zmianie pod działaniem sił.
Tradycyjnie mechanikę ogólną dzielimy na statykę, kinematykę i dynamikę.
Statyka zajmuje się stanem spoczynku ciał materialnych. Stan taki występuje
wtedy, kiedy wszystkie siły działające na ciała materialne się równoważą albo gdy
istnieją przeszkody uniemożliwiające ruch tych ciał pod działaniem sił.
Kinematyka zajmuje się ruchem ciał materialnych bez uwzględniania przyczyn
wywołujących ten ruch. Wynika z tego, że kinematyka zajmuje się
matematycznym opisem ruchu bez uwzględniania praw fizycznych.
Dynamika zajmuje się ruchem ciał materialnych pod wpływem sił działających
na te ciała.
Statykę można rozpatrywać jako szczególny przypadek dynamiki, kiedy siły
działające na ciało materialne znajdują się w równowadze.
Jak już powiedziano, mechanika zajmuje się badaniem ruchu mechanicznego
ciał materialnych. O ruchu mechanicznym, tj. o zmianie położenia ciał
materialnych, możemy mówić, jeżeli przyjmiemy układ odniesienia, względem
którego będziemy określać zmianę ich położenia w czasie.
W mechanice klasycznej ruch odnosimy do nieruchomego (bezwzględnego)
układu odniesienia. Podstawą mechaniki klasycznej są prawa Newtona. Newton
sformułował je przy założeniu, że istnieje absolutnie nieruchomy układ
odniesienia. Można wykazać [2], że prawa Newtona są słuszne również w
układach odniesienia poruszających się ruchem prostoliniowym jednostajnym
względem absolutnie nieruchomego układu odniesienia. Takie układy nazywamy
układami inercjalnymi, bezwładnościowymi albo Galileusza.
Na

(…)

…, a wszystkie razem działają jak
jedna siła równa wektorowej sumie danych sił.
Prawo to nosi nazwę zasady superpozycji. Pozwala ono zastąpić kilka sił
działających na punkt materialny jedną siłą.
Piąte prawo. Każde dwa punkty materialne o masach m1 i m2 przyciągają się
z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do
kwadratu odległości r między nimi. Kierunek siły leży na prostej łączącej te punkty.
F=k
m1 m 2
.
r2
(1.2)
Powyższe prawo nosi nazwę prawa powszechnego ciążenia lub prawa
grawitacji, a współczynnik proporcjonalności k jest stałą grawitacji.

… układami odniesienia, w których prawa Newtona dają dostatecznie
dokładne wyniki, są układy związane z Ziemią.
1.2. Prawa Newtona
Omawianie praw Newtona wymaga wprowadzenia pojęcia siły, które w
mechanice jest pojęciem pierwotnym. Siły określamy jako wzajemne
oddziaływania ciał. Oddziaływania te mogą występować na skutek bezpośredniego
stykania się ciał lub na odległość, np. pod wpływem sił ciężkości…
…, a tym
samym mniejsza zdolność do zmiany stanu ruchu. Własność tę nazywamy
bezwładnością, a za jej miarę przyjmujemy masę. Jednostką masy jest w układzie
SI kilogram masy (kg), a w układzie technicznym jednostka pochodna wyrażona za
pomocą jednostek podstawowych tego układu i nie ma nazwy. Jest ona równa
1 kG·m-1·s2.
Zależność (a) może posłużyć do wyznaczenia masy ciała materialnego.
Załóżmy, że znamy masę m1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz