Wewnętrzne dziedziny prawa międzynarodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wewnętrzne dziedziny prawa międzynarodowego - wykład - strona 1 Wewnętrzne dziedziny prawa międzynarodowego - wykład - strona 2 Wewnętrzne dziedziny prawa międzynarodowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD Z 20.10.2009r.
Wewnętrzne dziedziny prawa m-wego są coraz bardziej rozwijane co prowadzi do fragmentacji tegoż prawa. Zjawisko to znalazło swoje miejsce w powstaniu self content regime (zamknięte/autonomiczne reżimy) - ich cechą jest samodzielność. Wyznaczono trzy kategorie tych reżimów:
- reżim autonomiczny - wyrok STSM o statku Wimbledon - reżim dot. kanału kilońskiego
- wyrok MTS w sprawie zakładników teherańskich (1980r.); Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych wytwarza samowystarczalny reżim prawny dot. stosowania prawa dyplomatycznego, inne środki są wyłączone
- nie ma skojarzenia z konkretnym wyrokiem, powstał na marginesie wykroczenia państwa w prawie m-wym; reżim szczególny dot. praw człowieka KPM uznała, że te reżimy należy uznawać za leges specialis - „ lex specialis derogat legi generalis” (przepis szczególny uchyla przepis ogólny).
Niezależnie od tego czy jest to reżim szczególny czy generalny stosuje się przepisy ogólne. Reżim szczególny może mieć luki, dlatego też należy stosować ogólne zasady.
Autonomia:
- materialna - są pewne reguły materialne w ramach reżimu szczególnego
- proceduralna - sposób postępowania i zasady odpowiedzialności, gdy np. zakazuje się środków odwetowych
- instytucjonalna - dot. tworzenia organów, np. prawodawczych, rozstrzygających spory
- strukturalna - wyraża się w zasadach konstrukcyjnych, np. zasada pierwszeństwa
Przyczyny powstawania reżimów autonomicznych:
- swoboda zaciągania zobowiązań m-wych, dlatego państwa mogą swobodnie interpretować stosunki m-y sobą
- zdolność reżimu do rozwoju normatywnego - w jakim zakresie państwa powierzą organom kompetencje do stosowania prawa
- dążenie do przekształcenia organizacji w państwa
Reżimy szczególne są nierówne, ale niemalże każdy dział prawa m-wego posiada takie reżimy. Mogą one wystąpić na poziomie:
- powszechnym: - WTO
- regionalnym - Europejska Konwencja Praw Człowieka, Prawo UE
Utrzymanie spójności prawa m-wego:
- zasada pierwszeństwa zobowiązań - element hierarchizujący prawa m-wego - art. 103 KNZ
- ochrona podstawowych wartości ważnych dla danej społeczności narodowej, np.:
ius cogens - czyli normy bezwzględnie wiążące - chronią wartości uważane za najważniejsze; są wśród nich zakazy prawa m-wego (np. zakaz użycia siły) oraz prawa człowieka; od tych norm nie ma żadnych odstępstw
zobowiązania erga omnes - mają swe źródło w wyroku Barcelona Traction (MTS, 1970r.)- Trybunał stwierdził, że należy odróżnić zobowiązania wobec wszystkich (czyli erga omnes) od norm o charakterze dwustronnym


(…)

… conqoscenti
(źródła tworzenia prawa) (źródła poznania prawa)
materialne formalne
(to, z czego prawo m-we czerpie moc obowiązującą; co jest przyczyną, dla której prawo
m-we działa)
Czy istnieje katalog źródeł prawa?
- akty jednostronne
- źródła pomocnicze - pomocnicze środki ustalania treści norm m-wych - tak naprawdę nie są źródłami:
orzecznictwo m-we (sądowe i arbitrażowe)
doktryna prawa m-wego
Zwyczaj jako źródło prawa m-wego.
Jest to przyczyna i rezultat powstania normy prawnej. Jest on wyrazem: ”ex facto ius oritur”- u podstaw zwyczaju leżą faktyczne zachowania
Wg. MTS-u zwyczaj to dowód powszechnej praktyki uznanej za prawa -> istnienie zwyczaju jest potwierdzone przez praktykę a nie na odwrót.
Dziś zwyczaj rozumiany jest jako efekt tradycji anglosaskiej.
Definicja orzecznicza-> spor Texaco przeciwko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz