Ludzkość i humanizm - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludzkość i humanizm  - wykład - strona 1 Ludzkość i humanizm  - wykład - strona 2 Ludzkość i humanizm  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD z 13.10.2009r.
Ludzkość/human kind/humanity :
- podejście solidarystyczne - państwa to fikcja, bo to ludy/narody są prawdziwe i stanowią o państwie. Pojęcie to pojawia się w XIX w. wraz z prawem humanitarnym (broni ludzi w trakcie zbrojnej interwencji). Potem ulega ono stagnacji, by odżyć znowu po zimnej wojnie. Niektórzy twierdzą, że to ludzkość jest dziś właściwym podmiotem SM.
Elementy pojmowania prawa m-wego:
- jest bliskie etyce, zwłaszcza tej normatywnej(gdyż mamy normatywizowane podejście do prawa m-wego)
- opisuje rzeczywistość formalną, np. kwestie dotyczące rozstrzygania sporów
- różni się od innych systemów normatywnych, np. prakseologii - nauki o skutecznym działaniu, której podstawową cecha jest czyn i skuteczność
- reguluje życie m-we lepiej niż kurtuazja m-wa, która jako system normatywny opiera się na szacunku, np. reguły protokołu m-wego
- prawo m-we inaczej podchodzi do SM niż moralność m-wa, która bardziej stawia na słuszność działania. W pewnym stopniu moralność m-wa to pomoc humanitarna.
- prawo m-we reguluje Zycie w taki sposób, że pozwala wysuwać roszczenia, dzięki systemowi praw i obowiązków, których dochodzenie wiąże się ze stosowaniem przymusu na drodze indywidualnej lub zbiorowej
- stara się łączyć skuteczność, szacunek, słuszność i nadrzędną sprawiedliwość
Cechy prawa m-wego:
- wynikają ze struktury społeczności m-wej
- członkowie są równi i nie podporządkowani żadnej scentralizowanej władzy
- ma charakter umowny
- nie ma scentralizowanego systemu rozstrzygania sporów
- nie ma scentralizowanych sposobów egzekwowania roszczeń czy rozstrzygnięć m-wych
- różni się od prawa krajowego, na co wpływają organizacje m-we:
w prawie m-wym podmioty, do których jest ono skierowane jest przez te podmioty tworzone, przestrzegane i egzekwowane
nie ma obowiązkowej jurysdykcji - jest potrzebna każdorazowa zgoda na podjęcie działań
normy tego prawa są bardziej ogólne niż w prawie krajowym - do konkretnych norm nie są przywiązywane sankcje, co utrudnia praktyczne stosowanie. Sankcje te mogą być stosowane indywidualnie lub zbiorowo - „ubi societas, ibi remedium” - „gdzie jest społeczność tam jest środek zapobiegawczy”
- samopomoc jest dopuszczalna - same państwa dochodzą swych roszczeń
- samopomoc zbrojna jest zabroniona od I poł. XX w. - żadne państwo nie ma prawa wywoływać wojny
- państwa same oceniają legalność swego postępowania - czynią to np. w relacjach z innymi państwami. Należy stwierdzić legalność lub nielegalność danego działania.


(…)

… państwami. Należy stwierdzić legalność lub nielegalność danego działania.
- legalność użycia broni jądrowej, np. w samoobronie -> Trybunał stwierdził, że ni ma normy, która by tą kwestię regulowała. Organ stoi na stanowisku „non liquet” - organ nie ma podstaw, by daną sprawę osądzać.
Jakie funkcje spełnia prawo m-we?:
- regulator życia m-wego klasyczne ujęcie - prawo m-we rozgranicza jurysdykcję…
… prawo zwyczajowe), prawo pracy (WLO).
- procesy integracyjne - ze swej natury wywierają wpływ na prawo krajowe
- prawo m-we poprzez prawo dot. ochrony środowiska, stosunków gospodarczych, zasobów wodnych itp. Wkracza w stosunki m-y państwem, a jego obywatelami
Struktura wewnętrzna prawa m-wego:
- ius bellum, ius pacis i ius contrabellum zaczyna się zmieniać w XIX w.
- ma służyć lepszemu poznaniu prawa…
… o stosunkach dyplomatycznych, 1961r.
Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych, 1963r.
Konwencja o misjach specjalnych, 1969r.
Problem korzystania przez podmioty z immunitetów:
Konwencja o immunitecie jurysdykcyjnym państw, 2004r.
Konwencja o przywilejach i immunitetach ONZ, 1940r.
Problem rozstrzygania sporów m-wych:
Akt generalny pokojowego rozstrzygania sporów, 1928r.
Konwencja Haska o pokojowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz