Warunki przystąpienia do UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki przystąpienia do UE - strona 1 Warunki przystąpienia do UE - strona 2 Warunki przystąpienia do UE - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: warunki przystąpienia do UE, Szwajcaria wobec integracji europejskiej, prezydencja polski w UE, integracja europejska.

Warunki przystąpienia do UE:
Państwo europejskie kierujące się zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności, może ubiegać się o członkostwo w UE
kryteria przystąpienia opisuje Traktat o UE (art. 49)
Każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w artykule 2, i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii. O wniosku tym informuje się Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Państwo ubiegające się o członkostwo kieruje swój wniosek do Rady, która stanowi jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską. Wniosek o członkostwo dany kraj składa Radzie UE
dalej: opinia Komisji Europejskiej
po tejże opinii Rada podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku
mandat negocjacyjny musi być jednomyślny
odtąd negocjacje stają się formalnie otwarte
przed ich otwarciem państwo musi spełnić określone kryteria
kryteria sformułowano w Kopenhadze w 1993 r. - stąd kryteria kopenhaskie
Kryteria Kopenhaskie:
stabilne instytucje gwarantujące demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości
sprawnie działającą gospodarkę rynkową oraz zdolność do stawienia czoła konkurencji i siłom rynkowym w UE
zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, a w szczególności do przestrzegania celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej
1995 - Madryt - Rada Europejska dodaje inne warunki:
państwo musi być w stanie wprowadzić unijne zasady i procedury
dostosowanie struktur administracyjnych (aby przepisy były skutecznie wprowadzane w życie),
UE musi posiadać odpowiednią zdolność do przyjęcia nowych członków (instytucjonalnie) tak aby rozszerzanie nie kolidowało z pogłębieniem integracji
Proces stabilizacji i stowarzyszenia:
celem pomoc dla danych krajów w zbliżeniu się do Unii
ułatwienia gospodarcze - możliwość eksportu na rynek unijny
korzystanie ze wsparcia finansowego przeznaczonego na rzecz reform
układy o stabilizacji i stowarzyszeniu (kraje tzw. Bałkanów Zachodnich) - określenie praw i obowiązków (zasady demokracji, strefa wolnego handlu z UE, swoboda przedsiębiorczości)
zawarte ze wszystkimi krajami Bałkanów do 2008 r., także z obszarem Kosowa generalnie ich kolejność odzwierciedlała poczynione postępy
Przebieg Negocjacji:
kandydaci wykazują, że będą w stanie wywiązać ze zobowiązań członkowskich
konieczność poparcia wewnętrznego przez społeczeństwa, m.in. w celu osiągania zgodności swego systemu politycznego i gospodarczego z Unią


(…)

… słuchania, prace w grupach roboczych, przygotowanie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - struktura:
Preambuła
Część I (art. 1-60 ): definicje i cele Unii, prawa podstawowe i obywatelstwo Unii, kompetencje, instytucje i procedury podejmowania decyzji, finanse Unii i członkostwo w Unii
Część II Karta Praw Podstawowych (art. 61-114);
Część III…
… Spraw Zagranicznych Unii” na rzecz nazwy „wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa”,
3) Karta Praw Podstawowych nie jest włączona do TL. TUE nadaje jednak Karcie Praw Podstawowych status prawny na równi z traktatami,
4) TL zastępuje nazwę Wspólnota nazwą Unia w TUE i TFUE.
5) system podwójnej większości przy głosowaniach w Radzie wprowadzony przez TK zostaje odroczony…
…), Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji) i sądy wyspecjalizowane (dawniej izby sądowe). Rozszerzenie zakresu jurysdykcji sądów UE we współpracy w sprawach karnych i współpracy policyjnej.
Karta praw podstawowych:
przyjęta i podpisana na szczycie Rady Europejskiej w Nicei 7 grudnia 2000 (niewiążąca prawnie);
włączona do TK w całości (wiążąca prawnie);
art. 6 ust. 2 TUE:Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Protokół brytyjski (Wielka Brytania, Polska, Czechy): KPP nie rozszerza jurysdykcji TSUE czy sądów krajowych do uznania krajowych aktów prawnych lub administracyjnych za niezgodne z KPP. Deklaracja nr 61: KPP…
… kooperacji - do dziś obowiązująca linia polityczna
Początki Negocjacji:
1999 - podpisanie pakietu 7 umów - tzw. Bilaterale I - rozszerzenie dostępu do rynku wychodzące poza porozumienie z 1972 r.
skomplikowany przebieg rozmów dotyczących swobodnego przepływu osób (KE za wolnością tegoż przepływu, Berno za stopniową redukcją systemu kwot i pozwoleń)
2002 - początek negocjacji nad pakietem Bilaterale II (10…
… Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
rozpoczyna się zinstytucjonalizowana współpraca krajów „szóstki”
kooperacja objęła 2 dziedziny przemysłowe: wydobycie węgla i produkcję stali - wówczas kluczowe dla rozwoju
z czasem postanowiono ją rozszerzyć podpisując w 1957 r. traktaty rzymskie ( o EWG i Euratomie)
nie wszystkie inicjatywy powiodły się - przykładem plan Plevena dotyczący Europejskiej Wspólnoty Obronnej

SŁOWACJA
2011
ESTONIA
Prawne podstawy funkcjonowanie - Traktaty:
Traktat o EWWiS
Traktaty Rzymskie z 1957 r.
Traktat z Maastricht - 1992
Traktat Amsterdamski - 1997
Traktat Nicejski - 2001
Traktat Lizboński - 2007
Traktat o EWWiS - 1951r.
traktat paryski podpisują: RFN, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg (tzw. „szóstka”)
założenia: poddanie niemieckiej i francuskiej produkcji węgla i stali…
… Konstytucję dla Europy.
okres refleksji (czerwiec 2005-2006) wznowienie prac nad tzw. Traktatem reformującym,
Konferencja Międzyrządowa 2007 i podpisanie Traktatu lizbońskiego (13 grudnia 2007),
proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony i wejście w życie (1 grudnia 2009)
Deklaracja z Laeken:
I. Europa na rozdrożu. Wyzwanie demokratyczne przed którym stoi Europa.
Nowa rola Europy w zglobalizowanym świecie…
…./ Sekretariat. Konwent w sprawie przyszłości Europy:
28.02.2002 → 20.06.2003
Valery Giscard d'Estaing, wice: Giuliano Amato i Jean-Luc Dehaene
105 członków (przedstawiciele 15 państw członkowskich i 13 kandydujących (1 rząd + 2 parlament), 16 posłów do PE, 2 przedstawicieli KE, 3 obserwatorów z Komitetu Regionów, 6 z Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, RPO oraz 3 europejscy partnerzy społeczni)
Etapy: faza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz