Wartość obligacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość obligacji - strona 1 Wartość obligacji - strona 2 Wartość obligacji - strona 3

Fragment notatki:

WARTOŚĆ OBLIGACJI Wartość obligacji na rynku (a zatem jej cena) kształtuje się w wyniku popytu i podaży, które z kolei zależą od różnych czynników. Najważniejszym czynnikiem kształtującym wartość obligacji jest poziom stóp procentowych. Inwestorzy często dokonują wyceny obligacji.
Wycena obligacji polega na określeniu tzw. sprawiedliwej ceny obligacji, która powinna odzwierciedlać wartość obligacji. Najczęściej stosowaną metodą przy wycenie obligacji jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wg tej metody wartość obligacji jest sumą dochodów, które inwestor otrzyma w okresie posiadania obligacji, przy czym dochody e są zdyskontowane, czyli przeliczone na moment dokonywania wyceny. Stosuje się tu wzór:
gdzie:
P - wartość obligacji otrzymana w wyniku wyceny
n - liczba okresów posiadania obligacji
t - dochód z tytułu posiadania obligacji uzyskanych w tym okresie posiadania obligacji
r - tzw. wymagana stopa dochodu określona w skali okresu płatności odsetek, jeśli np. odsetki płacone są co pół roku, to jest stopa półroczna.
CENA A WARTOŚĆ OBLIGACJI Inwestor porównuje wartość obligacji uzyskaną w wyniku wyceny z ceną obligacji na rynku. Możliwe są trzy przypadki:
wartość wyceniona jest wyższa od ceny rynkowej - inwestor ocenia, że obligacja jest warta więcej niż kosztuje na rynku jest to tzw. niedowartościowanie obligacji. W takiej sytuacji należałoby kupić obligacje.
wartość wyceniona jest niższa od ceny rynkowej - inwestor ocenia, że obligacja jest warta mniej niż kosztuje na rynku jest to tzw. przewartościowanie obligacji. W takiej sytuacji należałoby sprzedać obligacje.
wartość wyceniona jest równa cenie rynkowej - inwestor ocenia, że obligacja jest warta dokładnie tyle samo, ile kosztuje na rynku.
Wzór na wartość obligacji można stosować również dla obligacji o stałym oprocentowaniu. Ilustrują to dwa przykłady:
Przykład 1 Rozpatrzmy hipotetyczną obligację o terminie wykupu przypadającym za 2 lata. Wartość nominalna tej obligacji wynosi 100, oprocentowanie 12%, odsetki płacone są co rok. Wymagana stopa dochodu określona przez inwestora wynosi 14%. Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:
Przykład 2 Rozpatrzmy hipotetyczną obligację o terminie wykupu przypadającym za 2 lata. Wartość nominalna tej obligacji wynosi 100, oprocentowanie 12%, odsetki płacone są co pół roku. Mamy tu zatem do czynienia z okresami półrocznymi. Wymagana stopa dochodu określona przez inwestora jest tutaj stopą półroczną, a zatem wynosi 7% (14% : 2). Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:


(…)

…, więcej niż trzystu inwestorom lub gdy propozycja zawarcia transakcji jest przekazywana za pośrednictwem środków masowego przekazu (TV, prasa, radio, itp.).
Art.3.1. - papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego…
… na wprowadzenie do publicznego obrotu jest decyzją administracyjną Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), która umożliwia publiczną emisję, publiczną sprzedaż (ofertę) lub publiczny handel danym papierem wartościowym.
Decyzja KPWiG - po przeprowadzeniu specjalnego postępowania. Za kompletność, prawdziwość i rzetelność przedstawienia informacji odpowiada emitent papieru wartościowego oraz podmioty…
… prowadzonego w NBP.
AKCJE
Instrument finansowy (papier wartościowy) reprezentujący częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej.
Akcjonariusz - właściciel akcji - ma ustalone prawa i obowiązki. Najważniejszym prawem akcjonariusza jest prawo do udziału w zyskach spółki. Ponadto akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu (zebranie wszystkich akcjonariuszy) i tą drogą wpływać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz