Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie - strona 1 Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie - strona 2 Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Walutowo - finansowa działalność systemu ONZ.
MFW
Sytuacja prawna:
Pełna osobowość prawna
Zdolność do zawierania umów
Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości
Występowanie w sądzie w charakterze strony
Przywileje: - własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie ani rewizji
- aktywa, własność, dochody i operacje MFW są wolne od podatków i ceł
Funkcje MFW:
Regulacyjna - nadzorowanie ograniczeń walutowych i reguł kursowych państw czł.
Kredytowa - udzielanie kredytów w różnych formach
Konsultacyjna - jako forum współpracy i konsultacji
Kontrolna - nadzorowanie uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe Cele MFW:
Popieranie międzynarodowej współpracy walutowej
Ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu
Porządkowanie stosunków walutowych między członkami
Dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń transakcji bieżących Eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej, hamujących rozwój handlu; Stabilizacja finansowa członków poprzez udzielane kredyty
Wydawanie raportów
Zasady sprawowania nadzoru nad polityką kursową członków:
Regularna analiza polityki gosp. państwa
Prowadzenie regularnych dyskusji nt. sytuacji gospodarczej w świecie
Udział Dyrektora naczelnego MFW w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G8
Opracowywanie głw. wskaźników oraz średnioterminowych scenariuszy rozwoju gospodarczego
Struktura MFW:
Rada Gubernatorów (szefowie banków centralnych lub ministrowie finansów i ich zastępcy państw członkowskich z 5-letnią kadencją), coroczne spotkania, sprawuje nadzór nad działalnością MFW
Rada Wykonawcza (24 dyrektorów- przedstawiciele państw/a w randze ministra, 5 dyrektorów wykonawczych z państw o największym udziale kapitałowym w MFW), zajmuje się bieżącą działalnością Funduszu
Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Wykonawczą na 5 lat, jest Europejczykiem, jego zastępcą Amerykanin, jest szefem personelu administracyjnego, inicjuje decyzje kredytowe
Komitet Tymczasowy
Komitet Rozwoju
Źródła finansowania MFW:
Zasoby własne - z wpłat kwot udziałowych (25% w SDR lub walucie wymienialnej i 75% w walucie narodowej)
Zasoby pożyczone (zaciągane np. w bankach narodowych)
Warunki kredytowe:

(…)

… Światowy
Grupa Banku Światowego
Bank Światowy:
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
Organizacje afiliowane: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych
Warunkiem członkostwa jest przynależność do MFW i dokonywanie wpłat członkowskich (185 członków). BŚ…
… poziomie PKB. Jest największym źródłem kredytowania na międzynarodowym rynku finansowym. Ma 185 członków.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
Ustanowione w 1960 r., uzupełnia działalność pomocową IBRD(ten sam zarząd i personel). Jedno z największych źródeł wsparcia dla 82 najbiedniejszych państw świata, w tym 39 z Afryki. Celem działalności jest ograniczenie ubóstwa przez udzielanie preferencyjnych kredytów i grantów na realizację programów stymulujących wzrost gospodarczy, likwidacje nierówności i wzrost poziomu życia społecznego.
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)
Ustanowiona w 1956 r., organizacja poza-rządowa wspierająca działalność sektora prywatnego w krajach rozwijających się. Udziela pożyczek, gwarancji i rad przedsiębiorstwom prywatnym. Prawnie i finansowo niezależna od BŚ…
…, oraz tryb jego wykorzystania
Państwa korzystają z zasobów MFW przy pomocy tzw. „prawa ciągnienia” (zakup od MFW dewiz za pieniądz narodowy)
Formy udzielania kredytów:
W ramach 1 transzy rezerwowej i 4 transz kredytowych, które wynoszą 25% kwoty udziałowej państwa członkowskiego
Ułatwienia kredytowe:
promesy kredytowe
Ułatwienia rozszerzone
dodatkowe rezerwowe ułatwienia kredytowe
Awaryjne linie kredytowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz