Organizacje międzynarodowe - 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - 6 - strona 1 Organizacje międzynarodowe - 6 - strona 2 Organizacje międzynarodowe - 6 - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Europejska Karta Społeczna (1961) - jedyna konwencja Rady Europy w dziedzinie Praw Człowieka, przewidująca systematyczną kontrolę ogółu zobowiązao przyjętych przez paostwa-strony w regularnych odstępach czasu. Proces kontrolny odbywa się w 3 fazach: 1 faza: Komitet Niezależnych Ekspertów wybranych przez Komitet Ministrów i wspomagany przez obserwatora Międzynarodowej Organizacji Pracy bada przedstawiane przez paostwa-strony raporty z wykonania konwencji i dokonuje oceny prawnej w zestawieniu z powinnościami wynikającymi z przyjętych zobowiązao. 2 faza: Oceny politycznej opartej o rozważania natury społecznej i oceny gospodarczej dokonuje następnie Rządowy Komitet Karty Społecznej we współdziałaniu z partnerami społecznymi. Sporządzony raport przedkłada Komitetowi Ministrów - zawarte są w nim sytuacje które w jego opinii winny stanowid przedmiot zaleceo pod adresem każdej umawiającej się strony. 3 faza: Komitet Ministrów na podstawie raportu Rządowego Komitetu Karty Społecznej przyjmuje rezolucję obejmującą całokształt cyklu kontrolnego i zawierającą indywidualne zalecenia przeznaczone dla zainteresowanych paostw-stron. Prawdą jest, że do wykonania Europejskiej Karty Społecznej powołano procedurę kontrolną? Tak Czy prawdą jest, że w ramach procedury kontrolnej Europejskiej Karty Społecznej Komitet Ministrów może podjąd indywidualne zalecenia? Tak Czy prawdą jest że mechanizm kontrolny wykonania EKS jest trójfazowy? - TAK MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY Międzynarodowy Fundusz Walutowy razem z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym) został powołany w 1944 roku na Konferencji Założycielskiej w Breton Woods . Układ MFW ratyfikowano w 1945 roku. Status MFW opiera się na angielskiej koncepcji w myśl której równowaga płatnicza krajów członkowskim miała byd osiągnięta przez prowadzenie odpowiedniej polityki gospodarczej do czego zobowiązały się kraje założycielskie. 12 Zasady pierwszego międzynarodowego systemu walutowego (system z Bretton Woods) to:  stabilnośd walutowa - wahania kursów +/- 1%  wyznaczenie parytetu walut w złocie lub w USD $  możliwośd zmiany parytetu waluty po uzgodnieniu z MFW jedynie w przypadku zaburzeo bilansu płatniczego MFW miał koordynowad współpracę w dziedzinie polityki walutowej. Pierwsza rewizja statutu w 1968/69 roku do którego to czasu środkami rezerwowymi MFW było złoto i USD: Ponieważ produkcja złota nie wykazywała gwałtownego wzrostu, a wzrost rezerw dewizowych wywołany był przede wszystkim deficytem bilansu płatniczego USA stąd taki sposób zwiększenia płynności był zbyt powolny i ryzykowny, dlatego wśród wielu propozycji powiększenia rezerw walutowych zagwarantowanie utrzymania przez nie wartości i ich akceptowania pojawiła się koncepcja utworzenia nowego środka rezerwowego w postaci

(…)

…). Pierwotnie SDR wyrażone były w jednostkach monetarnych o parytecie równym USD. Od lipca 1974 - grudnia 1980 wartośd SDR oparto na koszyku 16 walut krajów członkowskich - udział w handlu światowym powyżej 1%. Od 1 stycznia 1989 do grudnia 1998 - koszyk 5 walut największych eksporterów dóbr i usług tj. USD, DM, jen japooski, frank francuski, funt szterling. Procentowy udział w koszyku był weryfikowany co 5 lat. Od 1 stycznia 1999 roku po wprowadzeniu Unii Gospodarczo-Walutowej, czyli także EURO - wartośd koszyka SDR to: USD 39%; EURO 32%; jen japooski 18%; funt szterling 11% Kalkulacja wartości SDR'ów codziennie na podstawie sumy wartości koszyka walut wyrażonej w USD pochodzącej z giełd walutowych Londynu, Nowego Jorku i Frankfurtu nad Menem. Kreacja SDR wynika z potrzeby zaspokojenia globalnego popytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz