Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład - strona 1 Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład - strona 2 Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia III – Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą
1. Co to jest kurs walutowy:
Kurs walutowy – jest stosunkiem w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę jednej waluty.kurs walutowy jest ceną jednej waluty narodowej wyrażonej w drugiej walucie
kurs walutowy to cena po jakiej waluty są wzajemnie wymienialne
kurs walutowy to ilość jednostek waluty obcej jaką płacimy za jednostkę waluty krajowej
2. Sposoby podawania (notowania) kursu walutowego:


Sposób amerykański – liczba jednostek waluty krajowej potrzebna do zakupu jednostki waluty obcej. 1USD = 4PLN
Sposób europejski – liczba jednostek waluty obcej potrzebna do zakupu jednostki waluty krajowej. 1PLN = 0,25USD
3. Czynniki determinujące poziom kursu walutowego:
Ekonomiczne:
 Strukturalne (poziom rozwoju i struktura gospodarcza, poziom konkurencyjności)
 Techniczne (intensywność i struktura przemian technicznych, poziom rozwoju zaplecza technicznego
funkcjonowania rynku)
 Koniunkturalne (tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom stóp procentowych)
Pozaekonomiczne:
 Polityczne (stopień stabilizacji politycznej, szoki polityczne)
 Instytucjonalne (stosowane rozwiązania systemowe, stosowana polityka pieniężna)
 Psychologiczne (oczekiwania społeczeństwa)
4. Zmiany kursu walutowego:
Aprecjacja kursu walutowego – wzrost międzynarodowej wartości waluty
Deprecjacja kursy walutowego – spadek międzynarodowej wartości waluty
Rewaluacja – urzędowa zmiana przez władze monetarne oficjalnej relacji między walutą kraju a rewaluatorem
systemu kursu.
Dewaluacja – urzędowa zmiana przez władze monetarne oficjalnej relacji między walutą kraju a denominatorem
systemu kursu.
Rewaluator/denominator – waluta trzecia w stosunku do której ustalamy dany kurs walutowy.


Rewaluacja i dewaluacja dotyczy kursów stałych i płynnych jeżeli wyznaczony jest kurs centralny.
Aprecjacja i deprecjacja dotyczy wszystkich pozostałych kursów.
5. Kryterium elastyczności kursu walutowego:
Kursy sztywne – kurs centralny lub parytetowy, stosowane dla walut niewymienialnych, nie ma rynku walutowego i rezerw
dewizowych.
Kursy stałe – kurs centralny lub parytetowy , marże wahań wyznaczone przez górny i dolny punkt interwencyjny.
Kursy płynne – mogą mieć lub nie wyznaczony kurs centralny lub parytetowy, władze monetarne nie mają obowiązku
interwencji na rynku walutowym.
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia III – Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą
6. Ogólny podział systemów kursów:System oparty na kursach stałych czyli taki, w przypadku którego władze monetarne poprzez system interwencji
na rynku walutowym, utrzymują kurs walutowy na niezmienionym poziomie.
System oparty na kursach płynnych czyli taki, którego poziom zależy wyłącznie od wahań popytu i podaży na
rynkach walutowych.
 Popyt na daną walutę zagraniczną określany jest przez popyt w kraju na zagraniczne towary, usługi i
aktywa finansowe. Zgłaszają go importerzy, osoby udające się za granicę lub inwestorzy.
 Podaż danej waluty zagranicznej określana jest przez popyt zagraniczny na krajowe towary, usługi i aktywa
finansowe. Źródłem podaży są polscy eksporterzy i cudzoziemcy.
System oparty na kursach półśrednich będący wypadkową dwóch poprzednich.
7. Rynek walutowy:
Rynek walutowy – rynek na którym odbywają się transakcje wymiany walut. Jest rynkiem międzynarodowym o zasięgu
globalnym i rynkiem ciągłym.
Centra walutowe świata to: Nowy Jork, Londyn, Tokio – 60% wszystkich transakcji.
Podmioty rynku walutowego:
 Banki handlowe (komercyjne)
 Niebankowe instytucje finansowe, podmioty rynku kapitałowego, domy maklerskie, fundusze powiernicze,
towarzystwa ubezpieczeniowe
 Banki centralne
 Indywidualne osoby
Rynek międzybankowy i giełdowy
 75% transakcji jest zawieranych na rynku międzybankowym (banki komercyjne i banki centralne)
 25% regulowany rynek giełdowy (Chicago, Nowy Jork, Londyn, Toronto, Singapur)
Transakcje na rynku walutowym:
 transakcje handlowe i inwestycje
 zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego – Hedging
 transakcje arbitrażowe
 transakcje spekulacyjne
8. Transakcje bieżące i terminowe:
kurs bieżący – spot exchange rate
kurs terminowy – forward exchange rate
rynek transakcji bieżących – spot market kupno I sprzedaż waluty następuje z myślą jej natychmiastowej dostawie
rynek transakcji terminowych – forward market kupno i sprzedaż waluty następuje z myślą o dostawie w przyszłości
ale po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji
Waluta jest sprzedawana z premią – kurs na rynku terminowym jest wyższy niż na rynku kasowym
Waluta jest sprzedawana z dyskontem – kurs na rynku kasowym jest wyższy niż na rynku terminowym
Spred – różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży
Dolaryzacja rynku walutowego – większość transakcji zawierana jest za pomocą dolara amerykańskiego nawet jeżeli dotyczy
innej waluty.
9. Waluta międzynarodowa:
Waluta międzynarodowa – wszelkie rodzaje pieniądza jeżeli powszechnie i trwale pełnią w skali międzynarodowej funkcję
miernika wartości, środka płatniczego i środka gromadzenia rezerw.
Cechy waluty międzynarodowej:
 musi być pieniądzem stabilnym w czasie
 powinna reprezentować gospodarkę dużego kraju
 musi być dostępna na międzynarodowym rynku finansowym
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia III – Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą
Kurs walutowy a konkurencyjność kraju:
 Przy innych czynnikach bez zmian deprecjacja waluty danego kraju powoduje, że towary i usługi danego kraju, stają
się tańsze od odbiorców zagranicznych, a towary i usługi zagraniczne drożeją dla odbiorców krajowych
 Przy innych czynnikach bez zmian aprecjacja waluty krajowej powoduje, że krajowe towary i usługi stają się droższe
dla odbiorców zagranicznych, a zagraniczne towary i usługi tanieją dla odbiorców krajowych
10. Teoria parytetu siły nabywczej:
Zgodnie z teoria parytetu siły nabywczej o poziomie kursu walutowego decyduje porównywanie siły nabywczej danej waluty
z inną walutą. Miarą siły nabywczej jest ilość towarów i usług jaką można nabyć za określoną liczbę jednostek danej waluty.
Kurs walutowy zmierza do ustalenia się na poziomie określoną przez względną relację siły nabywczej obu walut, czyli przez
parytet ich siły nabywczej. Teoria parytetu siły nabywczej spełnia się w długim okresie.
11. Nominalny a realny kurs walutowy:
Realny kurs walutowy jest to kurs nominalny skorygowany o poziom cen krajowych i zagranicznych.
Zmiana realnego kursu walutowego może być uznana za miarę zmian konkurencyjności produkcji krajowej w porównaniu z
zagranicą:
1. Realna aprecjacja – realny kurs waluty krajowej wzrasta. Ceny w danym kraju rosną, spada konkurencyjności
produkcji danego kraju względem produkcji zagranicznej.
2. Realna deprecjacja – realny kurs waluty krajowej spada. Ceny w danym kraju spadają, wzrasta konkurencyjności
produkcji danego kraju względem produkcji zagranicznej.
3. Realny kurs walutowy nie zmienia się mimo, że zmieniają się ceny i nominalny kurs walutowy. Ceny w kraju rosną
tak samo jak nominalny kurs walutowy, konkurencyjność nie zmienia się.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz