Kurs walutowy - rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs walutowy - rodzaje - strona 1 Kurs walutowy - rodzaje - strona 2 Kurs walutowy - rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

KURS WALUTOWY
Kurs walutowy jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim doko­nuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicz­nego, która może być efektywnie płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty zagranicznej lub waluty zagranicznej za jednostkę waluty krajowej. W gospodarce doskonale konkurencyjnej ceny tych walut równoważą samoczynnie popyt i podaż na rynku walut zagranicznych. Mechanizm osiągania równowagi popytu i podaży na międzynarodowym rynku waluto­wym można stosunkowo łatwo wyjaśnić na przykładzie uproszczonego modelu wymiany walutowej między dwoma suwerennymi krajami. Innymi słowy pod pojęciem kursu waluty rozumie się cenę jednej waluty wyrażonej w drugiej walucie. Kurs waluty spełnia dwie ważne funkcje: informacyjną i cenotwórczą. Kurs waluty służy do przeliczania cen zagranicznych na ceny krajowe i odwrotnie. Kurs waluty wpływa bezpośrednio na ceny towarów w handlu zagranicznym i ceny walorów obcych na rynku wewnętrznym oraz pośrednio na ceny towarów przeznaczonych na rynek wewnętrzny.
Na poziom kursu walutowego wpływa szereg czynników ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. Najważniejszymi czynnikami ekonomicznymi wywierającymi bezpośredni wpływ na poziom kursu waluty są: podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym, stan bilansu handlowego i płatniczego, różnice w stopach procentowych i stopach inflacji między danym krajem a innymi krajami, poziom cen w kraju i za granicą, przepływy kapitałów, stopień reglamentacji walutowej, polityka walutowa i pieniężno-kredytowa (restrykcyjna bądź eks­pansywna) oraz stan koniunktury i działalności gospodarczej w kraju, a także w krajach, z którymi utrzymuje on stosunki ekonomiczne i finansowe. Wpływ czynników politycznych na poziom kursu waluty (nasilenia się jej presji zniżkowej lub zwyżkowej) uwidacznia się w czasie napięć politycznych, zaostrzenia sytuacji międzynarodowej lub w czasie występowania konfliktów regionalnych (np. konflikt sueski w 1957 r., wojna wietnamska, konflikt w Zatoce Perskiej w 1991 r.). Czynniki psychologiczne wpływające na kursy walut wymienial­nych to głównie optymistyczne bądź pesymistyczne przewidywania rozwoju koniunktury i gospodarki w danym kraju przez między­narodowe koła gospodarcze i finansowe. Optymistyczne przewidy­wania wpływają z reguły na umacnianie, a pesymistyczne - na osłabienie kursu waluty.
Na kurs waluty wpływają, poza wymienionymi wyżej, również czynniki spekulacyjne (mające jednak charakter ekonomiczny). Polegają one przede wszystkim na grze na zwyżkę lub zniżkę kursów walut na rynkach walutowych (krajowych i zagranicznych). Mogą one jeszcze bardziej osłabiać waluty już słabe i umacniać waluty mocne. Spekulacja walutowa nasila się z reguły w okresach napięć na rynkach walutowych i napięć politycznych.


(…)

… płatniczego. Władze walutowe starają się ustalić taki poziom kursu waluty, aby zapewniał on równowagę bilansu płatniczego. Największe znaczenie poznawcze ma koncepcja kursu walutowego równowagi wynikająca z teorii parytetu siły nabywczej. Według tej teorii stosunek kursów dwóch walut powinien odzwier­ciedlać stosunek ich siły nabywczej mierzonej poziomem cen wewnętrznych.
W latach siedemdziesiątych pojawiła…
… kursów walut występuje niepewność związana ze zmianą kursu oficjalnego (dewaluacja, rewaluacja) i kursu rynkowego. W obu przypadkach występuje ryzyko kursowe. Jest ono brane pod uwagę przez uczestników międzynarodowego obrotu gospodarczego i finan­sowego. Są różne sposoby zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Panuje pogląd, że płynne kusy walutowe wzmagają niepewność, ryzyko kursowe i koszty wymiany…
… importowaną.
Ujmując problem od strony dynamicznej, można mówić o inflacji pełzającej, kroczącej, galopującej i hiperinflacji. Dewaluacja waluty powoduje z reguły inflację kroczącą. Stopień wzrostu cen na rynku wewnętrz­nym zależy tu od wysokości przeprowadzonej dewaluacji. W wyniku inflacji rosną ceny w eksporcie, jak i w imporcie. Różnice tych cen znajdują końcowy wyraz w terms of trade. Powoduje…
…. Spekulacja walutowa nasila się z reguły w okresach napięć na rynkach walutowych i napięć politycznych.
Kurs waluty może być ustalany przez władze walutowe lub wynikać ze stosunku podaży i popytu na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Zmiany kursu waluty dokonuje się poprzez dewaluację i rewaluację. Dewaluacja polega na obniżeniu kursu waluty krajowej wobec walut obcych. Płaci się wówczas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz