W jakim trybie i w jakich przypadkach organ podatkowy może nałożyć karę porządkową- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
W jakim trybie i w jakich przypadkach organ podatkowy może nałożyć karę porządkową- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. W jakim trybie i w jakich przypadkach organ podatkowy może nałożyć karę porządkową?
Art. 262 - 263 op.
Organ podatkowy nakłada karę porządkową w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
Osoby, na które organ może nałożyć karę:
@ strona, @ pełnomocnik strony
@ świadek
@ biegły
@ osoba trzecia (bezzasadnie odmawiająca okazania przedmiotu oględzin)
@ osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego
@ uczestnicy rozprawy, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem utrudniają jej prowadzenie
Przypadki, w których organ może zastosować karę porządkową osoby ww. mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
@ nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani
@ bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności
@ bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem
O nałożeniu kary lub jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie.
Na postanowienie o odmowie uchylenia kary przysługuje zażalenie.
Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu.
Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, na wniosek ukaranego (złożony 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej) może uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.
Ukaranie karą porządkową nie wyklucza możliwości zastosowania wobec opornego świadka lub biegłego środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.
Wysokość kary porządkowej wynosi do 2.600 zł. Kwota ta co roku podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz