Stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie - strona 1 Stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów stosowanie kar porządkowych w postępowaniu przygotowawczym. Kary porządkowe zawarte rozdziale w 31, nazywane tez egzekucyjnymi, mają na celu wymuszenie określonego zachowania się w toku postępowania karnego osób, na których ciążą obowiązki przewidziane w prawie. Kary te nie mają charakteru kryminalnego, w swej istocie zbliżone są do środków stosowanych w celu utrzymania powagi sądu.
Karę pieniężną w wysokości do 3.000 złotych można nałożyć:
świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, na osobę, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, złożenia przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dopełnienia obowiązków poręczyciela albo spełnienia innego ciążącego na niej obowiązku w toku postępowania.
W razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować, niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas nie przekraczający 30 dni. Nie można środka przymusu w postaci aresztowani stosować bez jednoczesnego lub wcześniejszego nałożenia na osobę uchylającą się od złożenia zeznania kary pieniężnej oraz bez stwierdzenia uporczywości osoby uchylającej się od wykonania tego obowiązku. Osobę, która przez niewykonanie wymienionych obowiązków spowodowała dodatkowe koszty postępowania, można obciążyć tymi kosztami - art. 289 § 1. Żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową oraz pełniącego służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego nie obciąża się tymi kosztami.
Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną. Aresztowanie należy uchylić, jeżeli osoba aresztowana spełni obowiązek albo postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji ukończono.
Kar porządkowych nie stosuje się do stron procesowych, ich obrońców i pełnomocników, a w zakresie kary za niedopełnienie obowiązku wydania rzeczy - także do osób, które mogą się uchylić od złożenia zeznań.
W razie uchylenia kary porządkowej ustaje również obowiązek pokrycia kosztów postępowania.
W razie uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie obowiązkom określonym w art. 285 § 1 i art. 287 sąd lub prokurator występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.  Ma to zastosowanie choćby za uchybienie, którego dopuścił się żołnierz przed wstąpieniem do wojska, była mu poprzednio wymierzona kara porządkowa, lecz nie została do tego czasu wykonana.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz