Utworzenie SE - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utworzenie SE - wykład - strona 1 Utworzenie SE - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Utworzenie SE
9Spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea lub SE) na warunkach i w sposób określony przez niniejsze rozporządzenie (art. 1 ust. 1). Rozporządzenie zawiera przy tym zamknięty katalog sposobów założenia SE. 9Zgodnie z art. 2 rozporządzenia SE może powstać w drodze:
1) fuzji spółek akcyjnych, powstałych zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu znajdującymi się na terytorium Wspólnoty, pod warunkiem że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich; procedurę regulują art. 17-31 rozporządzenia;
2) utworzenia holdingowej SE (grupy kapitałowej SE) przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu mieszczącymi się we Wspólnocie, pod warunkiem że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich lub posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub oddział usytuowany w innym państwie członkowskim; procedurę regulują art. 32-34 rozporządzenia;
3) utworzenia zależnej SE (wspólnej córki) przez spółki w rozumieniu drugiego akapitu art. 48 TWE oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, powstałe zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ze statutowymi siedzibami i siedzibami zarządu we Wspólnocie, poprzez subskrypcję ich akcji, pod warunkiem że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich lub posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym państwie członkowskim; procedurę regulują art. 35-36 rozporządzenia;
4) przekształcenia spółki akcyjnej powstałej zgodnie z prawem państwa członkowskiego, która ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego; procedurę przekształcenia reguluje art. 37.
9W myśl art. 2 ust. 5 rozporządzenia państwo członkowskie może postanowić, że w tworzeniu SE może uczestniczyć również spółka, której siedziba zarządu znajduje się poza Wspólnotą, pod warunkiem że spółka ta utworzona jest zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ma swoją statutową siedzibę w państwie członkowskim oraz ma rzeczywisty i ciągły związek z gospodarką państwa członkowskiego. Zgodnie z motywem 23 zd. 2 rozporządzenia taki związek istnieje w szczególności wtedy, gdy spółka ma swój oddział w tym państwie członkowskim i prowadzi tam działalność. Ustawodawca polski w art. 15 ustawy o EZIG i SE korzysta z tego upoważnienia, mając na uwadze, że przyczyni się to do poszerzenia kręgu podmiotów, które będą mogły tworzyć spółki europejskie z siedzibą w Polsce, umożliwiając tym samym również inwestorom spoza UE wykorzystanie tej formy prawnej dla prowadzenia działalności w Polsce.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz