Utworzenie SCE - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utworzenie SCE - wykład - strona 1 Utworzenie SCE - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Utworzenie SCE
9Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia spółdzielnia może zostać utworzona w formie SCE wyłącznie na terytorium Wspólnoty. W świetle art. 6 rozporządzenia siedziba statutowa SCE musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym samym państwie członkowskim, co jej główny zarząd. Ponadto państwo członkowskie może nakładać na SCE zarejestrowaną na jego terytorium obowiązek umiejscowienia głównego zarządu i siedziby statutowej w tej samej miejscowości. Podkreślić jednakże należy, iż siedziba statutowa SCE może zostać przeniesiona do innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 7 ust. 2-16 rozporządzenia. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SCE ani z powstaniem nowej osoby prawnej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia). Na gruncie prawa polskiego warunki przeniesienia tej siedziby określają bliżej art. 26-29 ustawy o SCE. 9SCE może zostać utworzona: 1) przez co najmniej pięć osób fizycznych, zamieszkałych w co najmniej dwóch państwach członkowskich,
2) przez łącznie co najmniej pięć osób fizycznych i spółek w rozumieniu art.48 akapit drugi Traktatu, względnie innych osób prawnych prawa publicznego lub prywatnego, utworzonych na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego, które mają miejsce zamieszkania w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich względnie podlegają prawu co najmniej dwóch różnych państw członkowskich,
3) przez spółki, w rozumieniu art. 48 akapit drugi TWE, względnie osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego utworzone na podstawie prawa państwa członkowskiego, podlegające prawu co najmniej dwóch różnych państw członkowskich,
4) przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa państwa członkowskiego, posiadających siedziby statutowe i główny zarząd na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich,
5) przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa państwa członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd na terenie Wspólnoty, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego państwa członkowskiego.
9Państwo członkowskie może postanowić, że osoba prawna, której główny zarząd nie znajduje się we Wspólnocie, może uczestniczyć w tworzeniu SCE, pod warunkiem że została ona utworzona zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ma swoją siedzibę statutową w tym państwie członkowskim oraz jest w sposób trwały i rzeczywisty powiązana z gospodarką jednego z państw członkowskich (art. 2 rozporządzenia). Ustawodawca polski dopuścił taką możliwość w art. 7 ustawy o SCE.
Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, powstanie SCE jest uregulowane przez prawo, które stosuje się do spółdzielni w państwie członkowskim, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę (art. 17 ust. 2 rozporządzenia). Samo rozporządzenie stosunkowo wiele miejsca poświęca procedurom utworzenia SCE przez połączenie i przekształcenie w SCE istniejącej spółdzielni (art. 19-35). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz