Spółka europejska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka europejska - wykład - strona 1 Spółka europejska - wykład - strona 2 Spółka europejska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Spółka europejska
2.1. Uwagi wstępne
5Zasadnicza regulacja spółki europejskiej jest zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. UE 2001, L 294; cyt. dalej: rozporządzenie). Niezbędne uzupełnienie tego rozporządzenia stanowią stosowane jednocześnie przepisy dyrektywy Rady 2001/86/WE z 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej o zaangażowanie pracowników (Dz.Urz. UE 2001, L 294). Dyrektywa ta ma na celu zapewnienie, by pracownicy mieli prawo uczestnictwa w sprawach i decyzjach dotyczących funkcjonowania ich SE. Powstanie, organizację i działalność spółki europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w powołanym rozporządzeniu oraz zasady zaangażowania pracowników w spółce europejskiej stanowiące implementację wyżej wymienionej dyrektywy reguluje ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm., cyt. dalej: ustawa o EZIG i SE).
9Prawodawca wspólnotowy, wprowadzając przepisy dotyczące spółki europejskiej (SE), miał na względzie, że przesłanką stworzenia rynku wewnętrznego oraz polepszenia sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie całej Wspólnoty jest nie tylko wyeliminowanie barier handlowych, ale także reorganizacja struktury produkcji w wymiarze wspólnotowym. W tym celu niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych, miały możliwość planowania i przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty. Taka reorganizacja zakłada, że istniejące przedsiębiorstwa z różnych państw członkowskich otrzymują możliwość połączenia swojego potencjału gospodarczego poprzez łączenie się spółek. Działania te mogą być realizowane wyłącznie w poszanowaniu reguł konkurencji ustanowionych w TWE. Działania restrukturyzacyjne i dotyczące współpracy, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z różnych państw członkowskich, spotykają problemy prawne, psychologiczne oraz podatkowe. Zbliżenie prawa spółek państw członkowskich poprzez dyrektywy oparte na art. 44 TWE może pokonać niektóre z tych trudności. Jednakże zbliżenie to nie zwalnia przedsiębiorstw podlegających różnym systemom prawnym z obowiązku wyboru formy spółki zgodnie z prawem danego państwa. Ramy prawne, w których działalność gospodarcza przedsiębiorstw musi być prowadzona we Wspólnocie, są nadal w znacznym stopniu oparte na prawach krajowych i dlatego nie odpowiadają one już ramom gospodarczym, według których działalność taka ma się rozwijać, jeżeli cele określone w art. 18 TWE mają zostać osiągnięte. Sytuacja ta stanowi znaczną przeszkodę w tworzeniu grup spółek z różnych państw członkowskich.


(…)

…. Wprowadzenie tego rodzaju spółki umożliwia spółkom z różnych państw członkowskich WE łączenie się lub tworzenie grup kapitałowych, jak również pozwala spółkom i innym osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i podlegającym prawom różnych państw członkowskich WE na tworzenie wspólnych spółek zależnych. Nie bez znaczenia jest także, że dzięki temu również krajowa spółka akcyjna, mająca statutową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz