Ustrój polityczny RFN

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny RFN - strona 1 Ustrój polityczny RFN - strona 2 Ustrój polityczny RFN - strona 3

Fragment notatki:


USTRÓJ POLITYCZNY RFN
Ewolucja ustroju politycznego 3 października 1990r - powstanie zjednoczonych Niemiec
Tradycje i doświadczenia wpływające na kształt ustroju politycznego współczesnej RFN:
Stosunkowo późny upadek monarchii absolutnej i przejście do ustroju konstytucyjnego.
Terytorialne zróżnicowanie państwa niemieckiego - różnice między płn i płd
Próby zjednoczenia od początków XIX - ostatecznie powstanie Cesarstwa w 1871
1918r - upadek monarchii i 31 lipca 1919r prokramowanie Republiki ( tzw.
Weimarskiej). Demokratyzacja, federalizm ( ale stopniowe wzmacnianie władzy centralnej ) dwuizbowy parlament, prezydent z prawem zarządzania referendum, kanclerz
Dojście Hitlera do władzy - zgodnie z prawem totalitaryzm.
po bezwarunkowej kapitulacji 8 maja 1945 - podział państwa na 4 strefy okupacyjne ( Berlin oddzielną jednostką administracyjną ). Rządy Sojuszniczej Rady Kontroli.
1947 - połączenie strefy USA i GB - Bizona
1948 - dołączenie strefy FR - Trizonia
Powołanie Rady Parlamentarnej do pracy nad konstytucją - weszła w życie 24.05.1949 - data powstania RFN
5.05.1955 - Układ Ogólny normujący stosunki 3 mocarstw i RFN - zyskanie statusu państwa suwerennego ( ale jeszcze nie do końca )
1968 - poprawki do konstytucji, kolejny etap w procesie suwerenizacji
1973 - przyjęcie RFN do ONZ
4. Radziecka strefa okupacyjna - 7.10.1949 - uchwalenie konstytucji NRD ( jeszcze
wzorowana na weimarskiej ), stopniowe upodabnianie struktury politycznej do bloku wschodniego - 1952 - zniesienie struktury federalnej, 1960 - urzędu prezydenta
6.04.1968 - uchwalenie nowej konstytucji - socjalistyczny charakter ustroju
5. „Jesień Ludow” i możliwość reunifikacji Niemiec
Seria konferencji 2+4 i zawarcie 12.09.1990r w Moskwie układu między NRD, RFN i 4 mocarstwami okupacyjnymi traktatu ostatecznie zamykającego kwestię niemiecką
1990r - wybory - zwycięstwo CDU/CSU zarówno na terenach dawnego RFN jak NRD
zmiany w konstytucji NRD umożliwiające połączenie z RFN
10. 1990 - zjednoczenie Niemiec ( obowiązująca konstytucja RFN z 1949 )
Konstytucja RFN i jej naczelne zasady
Konstytucja z 1949r - planowana jako akt tymczasowy, obowiązujący do czasu zjednoczenia. Nazwanie aktu „ustawą zasadniczą” a nie konstytucją miało podkreślać jej niższe znaczenie.
Dyskusja różnych ugrupowań - dominujący wpływ na jej kształt miała CDU/CSU
Struktura: 146 artykułów, XII rozdziałów + wstęp


(…)

… był uchwalony przez Bundesrat.
Uprawnienia kontrolne:
- prawo pociągnięcia kanclerza do odpowiedzialności parlamentarnej - konstruktywne wotum nieufności
- prawo żądania obecności na posiedzeniu parlamentarnym lub jego komisji
- prawo żądania informacji
- kontrola budżetu
- zapytania poselskie
Bundesrat
Federalny organ przedstawicielski wybierany przez delegatów rządów państw- członków
Skład liczbowy uzależniony od liczby głosów przysługujących danemu krajowi ( a ta uzależniona od liczby mieszkańców ). Obecnie: 68 członków
Nie jest organem kadencyjnym - skład zależy od zmiany rządów krajowych. O strukturze partyjno-politycznej decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych.
Zasada incompatibilitas członkowska w Bundestagu i Bundesracie
Członkowie związanie instrukcjami własnych rządów
Z założenia…
… indywidualnej odpowiedzialności tylko w stosunku do kanclerza. Instytucja tzw. konstruktywnego wotum nieufności - parlament może wyrazić kanclerzowi wotum nieufności, tylko wówczas gdy dokona wyboru jego następcy głosami bezwzględnej większości swych członków zwiększenie stabilności i ciągłości rządów.
Instytucja wotum zaufania zgłaszanego przez samego kanclerza - musi być przyjęty bezwzględną większością…
… większości z zasada proporcjonalności - ½ ustawowej liczby wybierana w 328 okręgach 1-mandatowych, wg zasady większości względnej. Druga połowa wybierana na podstawie list ustalanych dla każdego kraju z osobna przez partie polityczne. Wyborca ma 2 głosy: 1 - na jednego z kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym, 2- na jedną z list partyjnych zgłoszonych na szczeblu krajowym.
Procedura obliczania: połowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz